Vården för ett barn med IBD

IBD:tä sairastavan lapsen hoitoplku kuvana

Syftet med en skiss över vägen genom vården för ett barn med IBD är att ge förstahandsinformation om barnets behandling för både familjen och för sjukvårdspersonalen. För att säkra barnets tillväxt och utveckling är det viktigt att sjukdomen upptäcks i ett tidigt skede. Tillräckligt med information och stöd i början av sjukdomen kan hjälpa familjen att acceptera och anpassa sig till sjukdomen. Varje vård är individuell och varje patient upplever sjukdomen på sitt eget sätt. I skissen beskrivs hurdan barnpatientens väg från symtom till rätt IBD-kontroll kan utveckla sig. Den har utarbetats i samarbete mellan barnpatienternas familjer och en gastroenterolog.

Vården som skisseras på dessa webbsidor beskriver typiska symtom hos barnet, undersökningar som behövs för en diagnos, olika behandlingsformer samt hur man strävar efter att uppnå IBD-kontroll eller remission.

När ett barn insjuknar påverkar det hela familjen. Alla barn, även barnets syskon, reagerar på sjukdomen på sitt eget sätt. Sjukdom hos ett barn kan tära på föräldrarnas krafter och på deras parförhållande. Detta kan kräva anpassning även i närmiljön för övrigt, såsom i dagvården, skolan och i kompisrelationer.

Familjer med ett barn som lider av en kronisk sjukdom erbjuds olika stödformer och andra tjänster, såsom Folkpensionsanstaltens förmåner, samt kommunala stöd.

Dessutom erbjuder vår förening olika former av kamratstöd som riktar sig till familjerna.