Social trygghet och ekonomiskt stöd

HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET – SOSIAALITURVAOPAS

Folkhälso-, patient- och handikapporganisationerna har tillsammans sammanställt en handbok om social trygghet, som uppdateras varje år. Källmaterialet till handboken utgörs av social- och hälsovårdslagstiftning och organisationernas samlade uppgifter om tillämpningspraxis. Kapitlet om barn och barnfamiljer omfattar aktuell information om tjänster och stöd till familjer med kroniskt sjuka barn, och om vilka instanser som erbjuder dem. Handboken finns endast i digital form, på finska, på sidan www.sosiaaliturvaopas.fi. Be sjukhuset eller kommunens socialarbetare informera om tjänster och förmåner som just er familj kan ansöka om.

FPA:S FÖRMÅNER

FPA ersätter många olika kostnader som sjukdomen kan medföra. 40–100 procent av läkemedelspriset ersätts ända upp till takbeloppet, det vill säga årssjälvrisken för kostnaderna. Ersättningens storlek beror på om det gäller en grund- eller en specialersättning för läkemedlet. Ersättningen betalas när man köper medicinen på apoteket, men beakta då att ersättningen betalas för högst en tre månaders sats, och om man vägrar att acceptera ett förmånligare preparat ges ersättningen endast enligt det förmånligaste priset. Man kan få ersättning också för rese-och övernattningskostnader både för barnet och dess ledsagare. Resekostnader har ett eget system med maximiersättning. När maximibeloppet överskrids behöver man inte betala någon självrisk alls. Ersättning kan därtill ges för kostnader för privat vård. Om en förälder är tvungen att vara borta från jobbet på grund av sjukhusvård för ett barn under 16 år kan man med ett läkarutlåtande ansöka om en specialvårdspenning hos FPA. Ett barn med en kronisk sjukdom kan även ansöka om handikappbidrag för barn under 16 år. Barnet kan få stödet om det på grund av sjukdomen behöver regelbunden vård, omsorg och rehabilitering.

Via FPA kan man få gratis rehabilitering, och en person på minst 16 år kan även få en rehabiliteringspenning för unga. Därtill stödjer FPA barnfamiljer bland annat med barnbidrag, föräldradagpenningar och barntillägg på en del förmåner och pensioner. Närmare uppgifter om FPA:s förmåner finns på FPA:s webbsidor www.kela.fi under rubriken, Barnfamiljer, Om ditt barn insjuknar.

KOMMUNALA TJÄNSTER

Kommunen kan betala ut stöd för närståendevård av ett barn med en sjukdom eller en funktionsnedsättning, om förutsättningarna för stödet uppfylls. Kommunens familjetjänster kan också ge stöd i vardagen i form av bland annat hemtjänst eller familjearbete. Kommunens socialbyrå hjälper att hitta lämpliga tjänster. Också de kommunala social- och hälso-vårdstjänsterna har ett kostnadstak. När kostnadstaket överskrids behöver man inte längre betala några avgifter. Klienter med mycket små inkomster kan anhålla om sänkta klientavgifter. Man kan ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA eller kompletterande utkomststöd hos kommunens socialtjänster för klientavgifterna. Hemkommunens social- och hälsovårds-tjänster eller kommunens handledning inom socialvården ger närmare information.

TILLFÄLLIG VÅRDLEDIGHET

Om ett barn under 10 år insjuknar akut kan en förälder stanna hemma från jobbet på tillfällig vårdledighet för att ta hand om barnet. Ledigheten får vara maximalt 4 arbetsdagar. Tillfällig vårdledighet bygger på arbetsavtalslagen, och varken FPA eller kommunen betalar någon ersättning.