Vihreitä puiden lehtiä valoisaa taivasta vasten.

Pensionering och social trygghet

Klicka här för att se faktabladet om social trygghet för pensionärer!

Aktuell information om socialförsäkringsfrågor

IBD och andra tarmsjukdomar rf. ingår i organisationernas gemensamma socialförsäkringsguide som finns att läsa på nätet på adressen https://sosiaaliturvaopas.fi/social-trygghet-guide/. Guiden uppdateras årligen så att man kan hitta aktuell information om socialförsäkringens vändningar. Guiden innehåller information om myndigheternas olika informationskanaler och om lagstiftningen. Den innehåller information om frågor som sjukvårdskostnader, rehabilitering och försörjning.

IBD och andra tarmsjukdomar ger stöd och råd till sina medlemmar när det gäller social trygghet. Om du har frågor, kan du kontakta vår expert på social- och hälsoskydd!

Pensionering

Det finska pensionssystemet ger en tryggad inkomst vid ålderdom, invaliditet och vid familjeförsörjarens död. Det lagstadgade pensionssystemet består av en arbetspension och folkpension. Arbetspension är en pension som baseras på inkomst. Folkpensionen är en pension som garanterar minimitrygghet för personer som inte har tjänat in någon arbetspension eller som har tjänat in en liten arbetspension.

Förmånerna i båda pensionssystemen omfattar ålderspension, sjukpension och familjepension. Systemen skiljer sig något. Ålderspension är en förmån som gör det möjligt för en äldre person att lämna arbetet på deltid eller heltid. Sjukpension ersätter inkomstbortfall till följd av långvarig arbetsoförmåga. Rehabiliteringsstöd är en tillfällig sjukpension. Änke- och familjepension betalas ut till den avlidnes make/maka och barn.

Arbetspension betalas till en person som har tjänat in arbetspension i ett anställnings- eller företagarförhållande. Arbetspensionens storlek beror på inkomsterna. De nedre och övre åldersgränserna för ålderspension beror på födelseåret och varierar mellan 63 och 70 år. Man kan gå över till delförtidspension vid 61 års ålder.

Man ansöker om arbetspension från det pensionsinstitut där arbetstagaren eller egenföretagaren senast varit försäkrad. Man kan ansöka om folkpension från FPA om man inte får någon arbetspension eller om arbetspensionen är liten. Folkpension betalas ut till alla som är 65 år eller äldre. Garantipensionen förbättrar försörjningsmöjligheterna för pensionärer med de lägsta inkomsterna. Om en pensionstagares folkpension och arbetspension tillsammans understiger gränsen för garantipension, betalas minimipensionen ut enligt garantipensionsnivån.

Pensionärens socialförsäkring

Som pensionär kan man få bostadstillägg för pensionärer om inkomsten är liten och inte räcker till för att täcka boendekostnader. Man ansöker om bostadsbidrag från FPA. Man kan ansöka om stöd för permanent hyres- eller ägarboende.

Om en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning orsakar behov av hjälp i vardagen kan FPA betala vårdbidrag till en pensionstagare. Villkoret för vårdbidrag är att den sökandes funktionsförmåga har varit nedsatt under minst ett år och att hen behöver hjälp, vägledning eller tillsyn med vardagliga sysslor, såsom att tvätta sig, äta eller att hantera sin sjukdom.

Tjänster för att stödja boende i hemmet

Det är möjligt att få tjänster från det egna välfärdsområdet som stödjer boende hemma. Hemtjänst finns för att hjälpa till med att bo hemma, upprätthålla funktionsförmågan, omsorg och andra aktiviteter i det dagliga livet. Hemsjukvården, å andra sidan, tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster som behövs i hemmet, till exempel administrering av läkemedel, provtagning och hälsoutbildning. Dessutom kan stödtjänsterna omfatta till exempel mat, butiks- eller städtjänster. Hemtjänst och hemsjukvård tillhandahålls på basen av individuella behov.

Intressebevakningsfullmakt och vårdtestamente

En intressebevakningsfullmakt är ett dokument som upprättas i förväg för att bestämma vem och hur dina ärenden ska skötas om du inte längre kan sköta dem själv, till exempel på grund av sjukdom. Fullmakten utfärdas skriftligen, i närvaro av vittnen, och träder i kraft genom beslut av myndigheten, om din situation förändras så att du inte längre kan sköta saker själv. Myndigheten övervakar också ombudets verksamhet. I fullmakten bör det exakt anges vad den omfattar. Det är också klokt att utse ett vice-ombud. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan ge mer information om intressebevakningsfullmakter.

Ett vårdtestamente försäkrar att vården du får är i enlighet med dina önskemål, om du inte själv kan uttrycka dina önskemål. Det är möjligt att göra ett vårdtestamente både muntligt och skriftligt. Definitionen av ett muntligt vårdtestamente kräver att det genast registreras i patientjournalen tydligt. Du kan göra ett skriftligt direktiv på papper eller skriva dina önskemål direkt i MittKanta. Man kan skriva in både sitt vårdtestamente och sitt organdonationstestamente i MittKanta, och man kan även uppdatera dem själv.

Sjukdomsrelaterade bidragstak

Det finns tre separata betalningstak för sjukdomskostnader. När det gäller läkemedel är ersättningen för kostnader efter den första årliga självrisken mellan 40–100 %, beroende på till vilken ersättningskategori läkemedlet hör. Majoriteten av receptbelagda läkemedel som används för tarmsjukdomar tillhör den lägre specialersättningskategorin, dvs. 65 % av dem ersätts. När läkemedelstaket har nåtts betalas endast en liten summa för läkemedel, oavsett läkemedlets ursprungliga pris. Man kan följa upp hur läkemedelstaket fylls i FPA:s kundtjänst eller på apoteket.

FPA ersätter också resor i samband med hälsovård. För resekostnader gäller en självrisk och FPA ersätter endast kostnaderna utöver den. Men självriskandelen fyller också betalningstaket. Man måste själv kontrollera hur betalningsgränsen för sina resor fylls och spara kvittona. Hälsovårdens kundavgifter har ett eget betalningstak. Man bör också övervaka den själv och, om man vill, kan man få ett övervakningskort från sin hälso- och sjukvårdsmyndighet.