Vammaistuet

Vammaistuet tukevat vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden elämänlaatua ja itsenäistä selviytymistä päivittäisessä elämässä. Saamista ei estä varallisuus, vanhempien tai lapsen tulot eikä muut etuudet tai korvaukset. Lapsille, aikuisille sekä eläkeläisille on omat etuutensa.

Toimintakyvyn katsotaan heikentyneen silloin, kun sairaus tai vamma heikentää kykyä huolehtia itsestään, selviytyä välttämättömistä kotitaloustöistä tai selviytyä työ- ja opiskelutehtävistä. Lisäksi sairauden tai vamman tulee aiheuttaa haittaa lääketieteellisin perustein, avuntarvetta sekä ohjauksen ja valvonnan tarvetta.

Vaikeasti sairas tai vammainen voi myös saada Kelan tukemaa kuntoutusta. Myös apuvälineitä myönnetään osana kuntoutusta.

Alle 16-vuotiaan vammaistuki
Aikuisen vammaistuki
Eläkettä saavan hoitotuki
Vinkkejä vammais- tai hoitotuen hakemiseen

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Alle 16-vuotiaalle voidaan myöntää vammaistukea, jos pitkäaikaissairaan tai vammaisen lapsen hoidosta ja huolenpidosta aiheutuu terveisiin ikätovereihin verrattuna tavanomaista suurempaa rasitusta vähintään 6 kuukauden ajalta. Hakemukseen on liitettävä lääkärintodistus.

Vammaistuki myönnetään yleensä määräajaksi, mutta siihen voi hakea jatkoa. Tuki voidaan myöntää myös siihen asti kun lapsi täyttää 16 vuotta. Maksuaika riippuu siitä, miten pitkään hoidon tarpeen ja siihen liittyvän ylimääräisen rasituksen arvioidaan kestävän. Lapsen täyttäessä 16 vuotta, hänellä voi olla oikeus aikuisen vammaistukeen, nuoren kuntoutusrahaan tai joissakin tapauksissa eläkettä saavan hoitotukeen.

Vammaistukea voidaan myöntää perustukena, korotettuna tukena tai ylimpänä vammaistukena. Oikeus vammaistukeen sekä tuen suuruus määräytyvät sairaudesta aiheutuvan haitan, avun tai ohjauksen ja valvonnan tarpeen perusteella.

Lue lisää:
Alle 16-vuotiaan vammaistuki | Kela.fi
Alle 16-vuotiaan vammaistuen määrä ja maksaminen | Kela.fi
Lapset ja lapsiperheet | sosiaaliturvaopas.fi

Aikuisen vammaistuki

Aikuisen vammaistuki on tarkoitettu helpottamaan 16 vuotta täyttäneen vammaisen tai pitkäaikaissairaan elämää, työtä tai opiskelua. Vammaistukea voidaan myöntää, jos toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan eikä hän ole eläkkeellä. Toimintakyvyn katsotaan heikentyneen, jos sairaus tai vamma heikentää henkilön kykyä huolehtia itsestään, selviytyä välttämättömistä kotitaloustöistä tai selviytyä työstä ja opiskelusta. Lisäksi sairauden tai vamman tulee aiheuttaa haittaa sekä avun tai ohjauksen tarvetta.

Vammaistuki voidaan myöntää perustukena, korotettuna tukena tai ylimpänä tukena. Tuen suuruus määräytyy sairauden aiheuttaman haitan sekä ohjauksen tarpeen perusteella.

Kun vammaistuen saaja siirtyy vanhuuseläkkeelle, täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle, kuntoutustuelle (eli määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle) tai varhennetulle vanhuuseläkkeelle, hän voi hakea eläkettä saavan hoitotukea.

Lue lisää:
16 vuotta täyttäneen vammaistuki | Kela.fi
16 vuotta täyttäneen vammaistuen määrä ja maksaminen | Kela.fi
Toimeentulo | sosiaaliturvaopas.fi

Eläkettä saavan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuen tarkoituksena on tukea vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan eläkkeensaajan päivittäistä elämää, kotona asumista, toimintakykyä ja hoitoa. Toimintakyvyn tulee olla heikentynyt sairauden vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Toimintakyvyn katsotaan olevan heikentynyt, jos sairaus tai vamma heikentää henkilön kykyä huolehtia itsestään, tehdä välttämättömiä kotitaloustöitä tai asioida kodin ulkopuolella. Sairauden tai vamman pitää aiheuttaa myös säännöllistä avuntarvetta.

Hoitotukeen on oikeus henkilöllä, joka on kokopäiväisesti eläkkeellä. Tämä voi tarkoittaa työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea eli määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä, vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä. Hoitotukea ei makseta henkilöllä, joka saa osatyökyvyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä tai työttömyyseläkettä. Tällöin henkilö voi olla oikeutettu saamaan 16 vuotta täyttäneen vammaistukea.

Hoitotuki on haettu perushoitotukeen, korotettuun hoitotukeen ja ylimpään hoitotukeen. Tuen määrä riippuu sairauden tai vamman aiheuttamasta haitasta sekä tarvitusta avuntarpeesta.

Lue lisää:
Eläkettä saavan hoitotuki | Kela.fi
Eläkettä saavan hoitotuen määrä ja maksaminen | Kela.fi
Toimeentulo | sosiaaliturvaopas.fi

Vinkkejä vammais- tai hoitotuen hakemiseen

Täyttäessäsi vammais- ja hoitotukihakemusta, ole huolellinen! Pelkkä diagnoosi tai lääkärinlausunto ei riitä etuuden myöntämiseen. Kela tekee päätöksen yksilöllisesti, hakemuksen, lääkärinlausunnon ja mahdollisten liitteiden perusteella.

Hakemuksen huolellinen täyttäminen sekä tilanteen perusteellinen kuvaus ovat tärkeitä. Tarkka ja kattava selitys hakijan tilanteesta helpottaa Kelaa tekemään oikeudenmukaisen päätöksen.

Lääkärin antamaa lausuntoa kannattaa täydentää vanhempien (alle 16 vuotiaan vammaistuki) tai omakohtaisella tiedolla. Hakemuksessa on kannattavaa kertoa haasteista, joita sairaus tuo arkeen. Niin lääkkeenotto, ruokavaliot, koulunkäynti, harrastukset, kuljetukset kuntoutuksiin sekä lapsen tai aikuisen tarvitsema apu ja hoito eri vuorokaudenaikoina on hyvä listata hakemukseen.

Vinkit:

  • Kerro hakemuksessa arjesta ja sen tuomista haasteista! Mainitse toimintakyvystäsi ja kotioloista yksityiskohtaisesti.
  • Kirjoita ylös myös ne mitä et sairauden vuoksi kykene tekemään. Voit verrata tilannetta saman ikäiseen terveeseen henkilöön.
  • Vapaamuotoinen kuvaus on mahdollista liittää mukaan.
  • Kirjoita ja kuvaile kroonista sairauttasi sekä sen tuomaa haittaa arkielämässäsi pahimman päivän mukaan ja mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Muista kirjoittaa totuudenmukaisesti, liioittelematta mutta kaunistelematta.
  • Listaa kaikki sairaudesta johtuvat ylimääräiset kustannukset, kun vertauskohtana on terve samanikäinen henkilö.
  • Vältä sanoja: joskus, silloin tällöin, harvoin. Sen sijaan käytä sopiviin tilanteisiin sanoja: usein, aina, jatkuvasti, toistuvasti.
  • Muista pyytää lääkärinlausunto liitteeksi hakemukseesi. Se on hyvä pyytää itsellesi ensi tarkistettavaksi ennen Kelaan lähetystä.
  • Keskustele lääkärisi kanssa lausunnon kirjoittamisesta ja siihen kirjattavista asioista. Hän osaa arvioida sairauden kokonaisvaikutuksia kotona, ja tehdä kattavan lääkärinlausunnon. Kaikki sairaudet tulee mainita lausunnossa.
  • Kysy lisätietoa hoitoyksiköstäsi ja sen sosiaalityöntekijältä.
  • Hakemuksen täyttämiseen voi pyytää apua myös lähiomaiselta tai ystävältä sekä Kelasta.