Narsisseja.

Vaikuttamistavoitteet

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 18.1.2020 

Suolistosairaat saavat laadukasta ja yksilöllistä hoitoa asuinpaikasta riippumatta 

 • Hoito perustuu valtakunnallisiin ja kansainvälisiin hoitosuosituksiin 
 • IBD:hen tehdään hoidon laaturekisteri 
 • IBD-hoitajia koulutetaan jatkuvasti lisää ja IBD-hoitajille perustetaan riittävästi virkoja 
 • Perus- ja erikoistason terveyspalvelujen yhteistyö ja hoitoketjut toimivat saumattomasti 
 • Jos perustasolle siirretään vastuuta suolistosairaiden hoidosta ja seurannasta, varmistetaan riittävä osaamistaso ja konsultaatiomahdollisuudet 
 • Terveyspalvelujen käytännöt hoitojen, tutkimusten ja seurannan osalta ovat yhtenäisiä kaikkialla Suomessa 
 • Suolistosairaat ja heidän läheisensä saavat monipuolisesti tarvitsemansa tukipalvelut 
 • Potilaiden arkea sekä sairauden hoitoa ja seurantaa tuetaan erilaisin digitaalisin ratkaisuin 
 • Suolistosairaiden liitännäissairaudet tunnistetaan ajoissa ja potilaat saavat laadukasta hoitoa eri erikoisalojen yhteistyönä 

Suolistosairaat saavat riittävän taloudellisen tuen 

 • Lääkkeiden, matkakustannusten ja terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatot yhdistetään yhdeksi, kohtuullisen suuruiseksi maksukatoksi 
 • Erityisen kalliita lääkkeitä käyttävien potilaiden maksukatto porrastetaan useammalle maksukerralle 
 • Pienituloisten maksuja kohtuullistetaan tai jätetään kokonaan perimättä yksilöllisen tilanteen ja maksukyvyn mukaan 
 • Toimeentulotuessa huomioidaan kaikki sairauteen liittyvät menot 
 • Asiakasmaksut ovat kohtuullisen tasoisia, selkeitä ja yhdenvertaisia asuin- ja hoitopaikasta riippumatta 
 • Kelan myöntämiskäytännöt ovat selkeitä, läpinäkyviä ja huomioivat suolistosairaudet 
 • Suolistosairaat saavat tukea sairaudesta aiheutuviin haittoihin ja kustannuksiin 
 • Suolistosairaille myönnetään tarvittavat etuudet sopivan pitkäksi ajaksi 
 • Kuntoutusta tuetaan riittävästi  
 • Sairauteen liittyvät minimietuudet ovat riittävällä tasolla 

Suolistosairaiden hoitoa ja tukea kehitetään jatkuvasti 

 • IBD määritellään kansansairaudeksi sen yleisyyden perusteella  
 • Suolistosairauksia koskevaa tutkimusta tuetaan ja kehitetään 
 • Lääkkeiden saatavuusongelmia vähennetään kansainvälisellä yhteistyöllä 
 • Lääkkeiden saatavuusongelmista viestitään tehokkaasti apteekeille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille 
 • Kela toimii tiiviissä yhteistyössä potilasjärjestöjen kanssa toimintansa kehittämiseksi 
 • Suolistosairaiden tarvitsemat lääkkeet kuuluvat lääkekorvauksen piiriin 
 • Eri suolistosairauksista kärsivät saavat välttämättömät lääkkeensä korvattuina diagnoosista riippumatta 
 • Terveydenhuollon henkilökunta tuntee myös harvinaisiin suolistosairauksiin liittyvät olennaiset asiat 
 • Järjestöjen toimintaa rahoitetaan pitkäjänteisesti ja läpinäkyvästi 

Suolistosairaiden ja heidän läheistensä arki on sujuvaa 

 • Suolistosairaiden työelämä joustaa tarvittaessa, jotta sairauden ja työn yhdistäminen on helppoa 
 • Työterveys tukee suolistosairaita ja työnantajia sopivien ratkaisujen löytämiseksi 
 • Suolistosairaiden lasten vanhemmat pystyvät jäämään kotiin tarvittaessa hoitamaan lasta ja saavat kohtuullisen taloudellisen korvauksen 
 • Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa varmistetaan sairauden vaatimat joustot ja erityisjärjestelyt 
 • Sairauden takia sairauslomalla oleville lapsille varmistetaan laadukas opetus 
 • Vessapassi on käytössä monissa julkisissa rakennuksissa ja yrityksissä suolistosairaiden arjen helpottamiseksi 
 • Tarvittavat ja itselle soveltuvat hoitotarvikkeet ovat saatavilla helposti ja maksutta hoitotarvikejakelun kautta 
 • Suolistosairaus otetaan huomioon ikäihmisten palveluissa