Narsisseja.

Potilaan oikeudet

Potilaalla on oikeus asianmukaiseen ja hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Sairaudesta, hoitovaihtoehdoista sekä hoitoon liittyvistä riskeistä on kerrottava potilaalle avoimesti ja ymmärrettävästi. Potilaan mielipidettä on kysyttävä ennen hoidon aloittamista.

Potilasta on kohdeltava asianmukaisesti ja ihmisarvoa loukkaamatta siten, että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. Potilaan äidinkieli, kulttuuri sekä yksilölliset tarpeet on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon hänen hoidossaan ja kohtelussaan.

Terveyspalveluita on annettava siten, ettei ihmisiä aseteta eriarvoiseen asemaan esimerkiksi iän, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Hoitopäätöksiin saavat vaikuttaa pelkästään lääketieteelliset syyt. Perustuslain yhdenvertaisuussäännös edellyttää, että henkilö saa tietyt palvelut ja hoidot riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®

Hoitopaikan valinta

Julkisen terveydenhuollon asiakkaana voit valita hoitopaikkasi koko Suomen alueelta. Kela kuitenkin korvaa matkakustannuksia vain vakinaista kotiosoitettasi lähimpään tutkimus- tai hoitopaikkaan.

Perusterveydenhuollossa terveyskeskuksen vaihto edellyttää kirjallista ilmoitusta sekä nykyiseen että tulevaan terveyskeskukseen. Ilmoituksen voi tehdä hyvinvointialueen sivuilta löytyvällä lomakkeella tai vapaamuotoisesti.

Erikoissairaanhoidon paikan vaihtaminen vaatii lääkärin lähetteen. Lääkärin roolina on toimia neuvonantajana hoitopaikan valintaan liittyvissä kysymyksissä. Lääkäri osaa kertoa esimerkiksi saako valitsemassasi sairaalassa kyseistä hoitoa ja millainen hoitopaikan jonotilanne on. Hoitovastuu siirtyy valitulle hoitopaikalle vain lähetteeseen kirjatun sairauden tai hoidontarpeen osalta.

Lue lisää:
Hoitopaikan valinta – Suomi.fi

Jos olet tyytymätön hoitoon

Mikäli potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon, hänellä on oikeus saada apua potilasasiamieheltä. Asiaa kannattaa yrittää ensin selvittää potilasta hoitaneiden henkilöiden kesken. Hyvinvointialueilla on käytössään myös palautelomakkeita, joiden kautta voi antaa kohdennettua palautetta.

Potilaalla on oikeus tehdä hoitavalle taholle muistutus, jos hän ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun. Muistutuksella ei haeta muutosta päätökseen, mutta sillä voi vaikuttaa toimintayksikön tulevaisuuden toimintaan sekä tapaan kohdella asiakkaita.

Potilas voi tehdä kokemistaan epäkohdista myös kantelun aluehallintovirastoon. Oikeus kantelun tekemiseen ei ole rajattu kantelijan omaan asiaan, vaan kantelun voi tehdä kuka tahansa. Aluehallintovirasto voi tarvittaessa siirtää kantelun Valviran käsiteltäväksi. Kantelu voidaan myös siirtää käsiteltäväksi muistutuksena.

Jos potilaalle aiheutuu terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä henkilövahinko, niihin voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskuksen vahinkoilmoituksella. Henkilövahinkoihin voi kuulua esimerkiksi hoidosta aiheutunut vamma ja terveydentilan tilapäinen tai pysyvä heikkeneminen. Potilasvakuutuskeskuksen verkkosivuilla olevalla testillä saat arvion siitä, voidaanko tapaukseesi soveltaa potilasvakuutuslainsäädäntöä.

Lue lisää:
Muutoksenhaku, kantelu ja muistutus | sosiaaliturvaopas.fi
Muistutus, kantelu ja muutoksenhaku – stm.fi
Potilasvakuutuskeskus (pvk.fi)