kuurankukkia

Kokemustoimijat

IBD ja muut suolistosairaudet ry kuuluu Kokemustoimijaverkostoon, johon kuuluu 37 eri sairaus- ja vammaisryhmää edustavaa yhdistystä ja liittoa sekä niiden noin 500 kokemustoimijaa.

IBD ja muut suolistosairaudet ry:n kokemustoimijoihin saa yhteyden joko www.kokemuskoulutus.fi -sivuston tai hankevastaava Maria Joutsenen kautta, puhelimitse 040 031 6575 tai sähköpostilla maria.joutsen@ibd.fi.

Kokemustoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa pitkäaikaissairaan, vammaisen henkilön tai heidän läheisensä kokemuksellinen tieto otetaan huomioon sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa että sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa koulutuksessa eri oppilaitoksissa. Kokemustoimijat jakavat kokemuksia ja kokemustietoa. Kokemustoimijoita voi käyttää myös muissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa kertomassa tarinaansa antaen kokemuksellista näkökulmaa omaan sairauteensa.

Kokemustoiminta antaa mahdollisuuden oppia pitkäaikaissairailta ja vammaisilta, mitä on elää sairauden tai vamman kanssa. Myös heidän läheisensä voivat kertoa mitä vaikea sairaus tai vamma tuo läheisen ihmisen elämään. Ammattilaisten ja tulevien ammattilaisten ote omaan työhönsä syvenee, kun kokemustieto antaa tieteellisen tiedon rinnalle näkökulman sairastuneen tai vammautuneen arkeen.

Kokemustoimijoina toimivat tehtävään koulutuksen saaneet eri sairaus- ja vammaisryhmiä edustavat henkilöt ja heidän läheisensä. Heillä on omakohtaista kokemusta sairaudesta tai vammautumisesta. Kokemustoimija pitää oman kokemustietoonsa pohjaavia puheenvuoroja tai osallistuu muulla tavoin tulevien ammattilaisten opetukseen. Kaikilla kokemustoimijoilla on oma tarina kerrottavaan. Yhtä kokemustoimijan prototyyppiä ei ole, jokainen toimii omana persoonallisena itsenään.