Eduskuntavaalit 2015

Crohn ja Colitis ry:n vaalitavoitteet vuoden 2015 eduskuntavaaleihin

1. Yhdenvertainen ja tasalaatuinen hoito taattava asuinpaikasta riippumatta kaikille

Sote-uudistuksen toteutuksessa tulee huomioida hoidon tasalaatuisuus ja alueiden yhdenvertaisuus luomalla yhtenäiset laatu- ja palvelutasokriteerit sekä yhdenmukaiset hoitokäytännöt. Käytännön toteuttamisessa on tärkeää huomioida se, että lähipalveluiden ja erikoissairaanhoidon välinen yhteistyö toimii ja tarvittavat palvelut sekä neuvonta ovat saatavilla mahdollisimman helposti omasta lähihoitopaikasta. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiivis yhteistyö mahdollistaa myös sairauden nopeamman diagnosoinnin ja hoidon aloittamisen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mikä säästää kustannuksia ja vähentää terveydenhuollon kuormitusta.

2. Pitkäaikaissairaille tulee turvata hoitosuositusten mukainen päivittäinen lääkehoito ja terveydenhuollon palvelut kohtuullisin kustannuksin

Pitkäaikaissairaus aiheuttaa aina sairastavalle ylimääräisiä kustannuksia. IBD:tä sairastaville kustannuksia koituu muun muassa lääkkeistä, lisäravinteista, vitamiineista, poliklinikka- ja sairaalamaksuista sekä sairauden hoitoon liittyvistä matkoista. Kaikki IBD:n hoitoon tarvittavista lääkkeistä eivät ole Kela-korvattavia. Maksutaakka voi muodostua kohtuuttoman suureksi, minkä vuoksi osa saattaa jättää lääkärin määräämiä lääkkeitä ostamatta ja käymättä lääkärissä.
Valtio ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksupolitiikkaa lainsäädännöllä. Asiakasmaksupolitiikan tavoitteena on, että maksut ovat kohtuullisia eivätkä ole esteenä palveluihin hakeutumiselle. Yksittäiselle henkilölle aiheutuvia kustannuksia pyritään hillitsemään vuotuisten maksukattojen avulla. Vuonna 2015 eri maksukatot koskien terveydenhuoltoa, lääkkeitä ja matkoja ovat yhteensä 1 563 euroa. Tämä on pienituloisille liikaa ja eri maksukatot tulee yhdistää niin, että pitkäaikaissairaan tervey-teen liittyvät kulut saadaan alemmaksi.

3. Sote-järjestöjen rahoitus turvattava rahapeliyhtiöiden yhdistämisessä

Peliyhtiöiden yhdistämisessä on turvattava Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus. Sote-järjestöillä on merkittävä rooli ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä ja ongelmien ehkäisyssä. Järjestöjen toiminta tavoittaa laajasti vaikeissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, esimerkiksi pitkäaikaissairaita, päihde- ja mielenterveyskuntoutujia, vammaisia, työttömiä ja maahanmuuttajia. Sote-järjestöjen tekemä työ vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalveluiden kuormitusta.
Yhden rahapeliyhtiön mallissa on huolehdittava siitä, että eri yhtiöiden edunsaajien suhteellinen osuus jaettavista voitoista säilyy nykyisellään ja turvattava sote-järjestöjen toiminnan edellytykset myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Ulla Suvanto, ulla.suvanto(a)ibd.fi, p. 040 031 5383