Oikeusturvaohje hoitotarvikkeiden saamiseksi

IBD ja muut suolistosairaudet ry, Finnilco, Diabetesliitto, Colores – Suomen Suolistosyöpäyhdistys ja Lakitoimisto Kumpuvuori Oy ovat laatineet hoitotarvikkeita käyttäville henkilöille tukimateriaalia hoitotarvikeoikeuksista. Tukimateriaaliksi on laadittu lomakkeet, joiden avulla henkilön on helpompi laatia virallinen valitus, jos hänen oikeutensa hoitotarvikkeisiin ei toteudu. Lomakkeet ja esimerkkitapauksella täytetyt mallit löytyvät jatkossa kultakin yhdistykseltä.

Hoitotarvikkeita käyttävän henkilön oikeudet

Sinulla on oikeus

  • hoitosuunnitelman mukaisiin pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittaviin hoitotarvikkeisiin
  • saada selvitys hoitotarvikkeiden vaihtoehdoista
  • että yksilölliset tarpeesi otetaan huomioon hoitotarviketta järjestettäessä, ja että tarpeen määrittelee lääkäri
  • saada hoitotarvikkeet maksutta joko noutaen tai kotiin toimitettuna

Kunnilla/kuntayhtymillä on kilpailutuksen perusteella tehdyt hankintasopimukset hoitotarvikkeiden toimittajien kanssa. Kunnilla on kuitenkin mahdollisuus ja velvollisuus hankkia hoitotarvikkeita myös hankintasopimuksen ulkopuolelta, jos sopivaa tuotetta ei löydy kunnan valikoimasta.

Useimmissa kunnissa hoitotarvikkeille on laadittu ohjeelliset jakelumäärät, jotka perustuvat esimerkiksi valtakunnallisiin Käypä hoito -suosituksiin ja keskimääräiseen käyttötarpeeseen. Ohjeelliset jakelumäärät eivät ole sitovia, vaan tuotetta tulee saada yksilöllisen käyttötarpeen mukaisesti.

Eduskunta on (terveydenhuoltolakia säätäessään) tarkoittanut, että hoitotarvikkeita ovat esimerkiksi diabeetikon tarvitsemat verensokeriliuskat, virtsantutkimusliuskat, insuliiniruiskut, -kynät ja -neulat ja verinäytteen ottamiseen tarvittavat lansetit sekä verensokerimittarin määräaikainen lainaus ja niin edelleen, avannepotilaan hoitotarvikkeet, esimerkiksi erilaiset potilaalle soveltuvat pussit sekä tarpeenmukaiset oheishoitovälineet, sääri- ja makuuhaavan hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet, kuten sidetarvikkeet ja liuokset, sairauden takia heikentyneen virtsan ja ulostuksen pidätyskyvyn hoitotarvikkeet vaikeaan tai keskivaikeaan oireistoon, kuten, pussit, virtsankerääjät ja katetrit sekä eräiden muiden pitkäaikaisten sairauksien, kuten keuhkojen toiminnan vajauksen ja trakeostomian eli henkitorviavanteen yhteydessä tarvittavat hoitotarvikkeet, esimerkiksi happi, letkut, viikset, kanyylit, katetrit, suodattimet ja niin edelleen. (Hallituksen esitys 90/2010 vp.)

Jos oikeutesi eivät toteudu, toimi näin

Jos sinulla on vaikeuksia saada tarvitsemiasi hoitotarvikkeita, sinulla on käytössäsi kolme oikeusturvakeinoa – muistutus, hallintoriita sekä kantelu.

Nämä menettelyt ovat yleensä kirjallisia. Suullisesti tehty muistutus tai kantelu voi olla mahdollinen erityisestä syystä tai valvovan viranomaisen luvalla.

Voit joko käyttää apunasi valmiita lomakepohjia tai kirjoittaa asiat vapaamuotoisesti sähköpostiin tai paperille. Oikeusturvakeinot ovat maksuttomia, eikä sinulle koidu riskiä, että joutuisit korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikuluja, ellei vaatimuksesi ole ilmeisen perusteeton.

Muistutus

Jos et saa tarvitsemaasi hoitotarviketta, kannattaa selventää terveydenhuollon viranomaisen kanta asiaan. Varsinaista päätöstä hoitotarvikkeesta ei välttämättä tehdä. Kielteinen kanta voi näkyä epikriisissä tai vapaassa terveydenhuollon ammattilaisen kirjauksessa.

Voit selvittää terveydenhuollon viranomaisen kannan myös tekemällä potilaslain mukaisen muistutuksen. Tee muistutus kirjallisesti (paperi, sähköposti) ja toimita terveydenhuollon (kunta/kuntayhtymä/tms.) kirjaamoon. Toimintayksikön on käsiteltävä muistutus asianmukaisesti ja siihen on annettava kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa (noin kuukaudessa) muistutuksen tekemisestä. Vastauksesta saat ”todisteen” kielteisestä kannasta, tai kanta voi muuttua muistutuksen myötä.

Hallintoriita

Jos muistutuksen jälkeen on erimielisyyttä hoitotarvikeasiassa, voit saattaa erimielisyyden hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Tätä prosessia kutsutaan hallintoriita-asiaksi. Hallintoriita on tehokkain oikeusturvakeinosi. Hallinto-oikeus voi velvoittaa viranomaisen jakamaan sinulle tietynlaisia tai tietyn määrän hoitotarvikkeita.

Voit saattaa asian vireille sähköpostilla tai kirjepostilla oman paikkakuntasi toimivaltaiseen hallinto-oikeuteen. Toimivaltaiset hallinto-oikeudet löytyvät osoitteesta www.oikeus.fi.

Kirjoita vapaamuotoisesti, mistä erimielisyydestä on kyse ja kirjoita vaatimukseksi se, mitä haluat. Liitä mukaan muistutuksesi ja siihen saamasi vastaus, tai muu kirjaus, josta erimielisyys käy ilmi.

Hallinto-oikeus lähettää tekemäsi hakemuksen viranomaiselle lausuttavaksi heti. Noin parin kuukauden sisällä saat viranomaisen lausunnon ja voit antaa siitä vastineen. Sen jälkeen hallinto-oikeus vetäytyy miettimään asiaa ja antaa aikanaan päätöksen. Voit tiedustella hallinto-oikeudesta asian etenemistä.

Voit pyytää hallintoriitaprosessiin julkista tai yksityistä lakimiesapua. Tarkista myös oikeutesi maksuttomaan oikeusapuun. Tietoa julkisesta oikeusavusta ja oikeudesta maksuttomaan oikeusapuun saa valtion oikeusaputoimistoista ja osoitteesta www.oikeus.fi.

Hoitotarvikeoikeuksissa neuvoo ja auttaa myös vammaisoikeuksiin laajasti erikoistunut Lakitoimisto Kumpuvuori Oy. Kumpuvuoren Lakilinja avoinna joka päivä ma-su klo 17–18 numerossa 050 552 0024 (vain normaali puhelumaksu), sekä sähköpostitse laki@kumpuvuori.fi.

Kantelu

Jos terveydenhuollossa on mielestäsi sisäisiä linjauksia, jotka eivät ole asiallisia, asiasta voi tehdä kantelun aluehallintovirastolle, eduskunnan oikeusasiamiehelle tai valtioneuvoston oikeuskanslerille. Nämä tahot tutkivat, onko kyseinen viranomainen toiminut laillisesti. Kantelun johtopäätöksenä voi olla esimerkiksi huomautus tai huomion kiinnittäminen viranomaisen toimintaan. Kantelu voi johtaa laajamittaisempaan toiminnan uudistamiseen yleisellä tasolla ja siten vaikuttaa yksilöiden tilanteisiin, myös sinun.

Terveydenhuollon linjausta koskevan yleisen kantelun voi tehdä kuka tahansa, niin yksittäinen henkilö kuin organisaatio, esim. järjestö. Voit tehdä kantelun sähköpostilla tai kirjepostilla. Jos teet kantelun aluehallintovirastolle, tarkasta oman paikkakuntasi toimivaltainen aluehallintovirasto osoitteesta www.avi.fi.

Lomakepohjat

Tästä löydät lomakkeet, joita voit halutessasi hyödyntää. Lomakepohjista löytyy myös mallikappaleet, joissa lomake on täytetty kuvitteellista esimerkkihenkilöä käyttäen.

Muistutuslomake (word)
Muistutuslomake (PDF)
Esimerkki täytetystä muistutuslomakkeesta

Hallintoriitalomake (word)
Hallintoriitalomake (PDF)
Esimerkki täytetystä hallintoriitalomakkeesta

Kantelulomake (word)
Kantelulomake (PDF)
Esimerkki täytetystä kantelulomakkeesta

Tämä sivu sekä muistutuslomakkeet ladattavissa PDF-muodossa tästä >>