Vuoden 2024 muutokset sosiaaliturvassa

Kelan etuuksiin sekä terveydenhuollon maksuihin tulee paljon muutoksia vuonna 2024. Osa muutoksista tulee voimaan heti vuoden alusta, osa myöhemmin. Tähän uutiseen on koottu tietoa muutoksista.

Lääkekatto ja sairastaminen
Kuntoutus
Vammaistuet ja hoitotuet
Asuminen
Opiskelijat
Perheet
Eläkeläiset
Työttömyysturva
Toimeentulotuki

Lääkekatto ja sairastaminen

Lääkkeiden vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto nousee 626,94 euroon. Korotus on 34,78 euroa kahteen viime vuoteen verrattuna (592,16 euroa). Sairastavat joutuvat siis maksamaan lääkkeistään enemmän, ennen kuin ovat oikeutettuja lisäkorvaukseen. Lisäkorvauksen saa lääkekaton ylittyessä, jolloin korvattavista valmisteista maksetaan 2,50 euroa. Lue lisää lääkekorvauksista Lääkkeet-osiosta.

Terveydenhuollon maksukatto nousee indeksitarkistuksen myötä 762 euroon. Korotus on 70 euroa kahteen viime vuoteen verrattuna (692 euroa). Lue lisää terveydenhuollon maksukatosta Sosiaaliturva-osiosta.

Asiakasmaksujen enimmäismääriin tulee 1.1.2024 alkaen 10 % korotus. Esimerkiksi terveyskeskuksen käyntimaksu voi olla enintään 23 euroa, poliklinikkamaksu enintään 46 euroa ja lyhytaikainen laitoshoito enintään 54,60 euroa/hoitopäivä. Hyvinvointialueet päättävät kuitenkin itse maksujen suuruudesta asiakasmaksulainsäädännön rajoissa. Maksut voivat siis vaihdella eri alueiden välillä.

Yksityisten palveluiden Kela-korvaus nousee. Yleis- ja erikoislääkärin vastaanottokäynnin Kela-korvaus nousee 8 eurosta 30 euroon, etävastaanotosta 25 euroon. Hammaslääkärin suun perustutkimuksen Kela-korvaus suurenee 15,50 eurosta 30 euroon. Psykiatrin vastaanottokäynnin korvaus kasvaa 30-40 euroon vastaanoton keston mukaan. Pyrkimyksenä on purkaa terveydenhuollon hoitojonoja. Lue lisää Kelan sivuilta.

Sairauspäivärahan vähimmäismäärä säilyy indeksijäädytyksen vuoksi samana eli 31,99 euroa/arkipäivä. Indeksijäädytys on voimassa 2024-2027. Vähimmäismäärää maksetaan niille, joiden tulot ovat pienet tai niitä ei ole lainkaan. Jäädytys heikentää vähimmäismäärän reaalista arvoa. Jos päivärahan reaalinen arvo heikkenee yli 10,2 % tehdään etuuteen normaali indeksitarkistus.

Kuntoutus

Kuntoutusrahan vähimmäismäärä pysyy indeksijäädytyksen vuoksi samana eli 31,99 euroa/arkipäivä. Indeksijäädytys on voimassa 2024-2027. Vähimmäismäärää maksetaan niille, joiden tulot ovat pienet tai niitä ei ole lainkaan. Jäädytys heikentää vähimmäismäärän reaalista arvoa. Jos kuntoutusrahan reaalinen arvo heikkenee yli 10,2 % tehdään etuuteen normaali indeksitarkistus. Lue lisää kuntoutuksesta Kuntoutus-osiosta.

Nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen kuntoutusrahan vähimmäismäärä pienenee samaan tasoon muiden kuntoutuksien kanssa eli 31,99 euroon/arkipäivä. Aikaisemmin vähimmäismäärä on ollut 36,91 euroa, joten heikennystä tapahtuu 4,92 euroa. Käytännössä muutos merkitsee noin 13 %:n leikkausta. Lue lisää Kelan sivuilta.

Vammais- ja hoitotuet

Vammaistukiin tehdään 5,9 % indeksikorotukset, jonka myötä vammaistuki suurenee. Vuonna 2024 vammaistuen summat ovat:

 • perusvammaistuki nousee 108,89 euroon/kk (+6,04 euroa)
 • korotettu vammaistuki nousee 254,10 euroon/kk (+14,10 euroa)
 • ylin vammaistuki nousee 492,71 euroon/kk (+27,33 euroa)

Eläkettä saavan hoitotukeen tehdään 5,9 % indeksikorotus, jonka myötä hoitotuki suurenee. Vuonna 2024 hoitotuen summat ovat:

 • perushoitotuki nousee 83,34 euroon/kk (+4,62 euroa)
 • korotettu hoitotuki nousee 181,56 euroon/kk (+10,07 euroa)
 • ylin hoitotuki nousee 383,92 euroon/kk (+21,30 euroa)

Lue lisää vammais- ja hoitotukien korotuksista Kelan sivuilta.

Asuminen

Yleiseen asumistukeen tehdään leikkauksia, jotka pienentävät asumistuen määrää. Suurin osa muutoksista tulee voimaan 1.4.2024 ja vaikuttaa asumistukeen seuraavan tarkistuksen tai myönteisen asumistukipäätöksen yhteydessä.

Perusomavastuuosuu kasvaa 42 prosentista 50 prosenttiin. Perusomaavastuuseen vaikuttavat ruokakunnan yhteenlasketut tulot sekä aikuisten ja lasten lukumäärä. Mitä suuremmat tulot, sitä suurempi on perusomavastuu. Jatkossa perusomavastuu on 50 % niistä tuloista, jotka ylittävät asumistuen tulorajojen alarajan. Perusomavastuun laskukaavaa muutetaan lapsipainotteisemmaksi, jolloin leikkaukset vaikuttavat lievemmin lapsiperheisiin.

Korvausprosentti pienenee 80 prosentista 70 prosenttiin hyväksyttävien asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta. Tällöin asumistuki korvaa nykyistä pienemmän osan asumismenoista, jolloin aiempaa suurempi osuus asumismenoista jää ruokakunnan itse maksettavaksi.

Asumistuen 300 euron ansiotulovähennys poistuu. Ansiotulovähennys tarkoittaa, että ruokakunnan ansiotuloista vähennetään 300 euroa kuukaudessa. Toisin sanoen Kela on jättänyt osan tuloista huolimatta. Ansiotulovähennyksen poistuminen pienentää ruokakunnan asumistukea, jos sen jäsenillä on ansiotuloja.

Helsinki yhdistetään samaan kuntaryhmään muun pääkaupunkiseudun kanssa. Asumistuessa on enimmäisasumismenot, joihin vaikuttaa muun muassa asunnon sijaintikunta. Kunnat on jaettu neljään ryhmään asumisen hintatason mukaan. Helsingin yhdistäminen samaan ryhmään muun pääkaupunkiseudun kanssa laskee huomioitavia enimmäisasumismenoja. Asumistukea saavien helsinkiläisten tuki siis pienenee.

Omistusasuntoon ei saa enää yleistä asumistukea 1.1.2025 alkaen. Vuoden 2024 joulukuu on siis viimeinen kuukausi, jolta yleistä asumistukea voi saada omistusasuntoon. Muutos ei koske asumisoikeusasuntoja eikä osaomistusasuntoja. Asumisoikeusasunnon asumismenoiksi ei kuitenkaan enää hyväksytä asuntolainan korkoja.

Lue lisää yleisen asumistuen muutoksista Kelan sivuilta.

Opiskelijat

Opintorahaan tehdään indeksijäädytys vuosille 2024-2027, jolloin sen määrä pysyy ennallaan. Esimerkiksi 18-vuotiaan itsenäisesti asuvan opiskelijan opintoraha pysyy 279,38 eurossa/kk. Opintorahan reaalinen arvo heikkenee. Jos reaalinen arvo heikkenee kuitenkin yli 10,2 %, tehdään etuuteen normaali indeksitarkistus.

Opintolainan valtiontakaus suurenee 1.8.2024. Suomessa opiskelevat yli 18-vuotiaat toisen asteen opiskelijat ja korkeakouluopiskelijat voivat saada opintolainaa 850 euroa/kk (+ 200 euroa). Alle 18-vuotiaat toisen asteen opiskelijat voivat saada opintolainaa 400 euroa/kk (+ 100 euroa). Myös opintolainan nostokertojen lukumäärät muuttuvat.

Opintorahan huoltajakorotus nousee 141,63 euroon/kk (+20 euroa) vuoden 2024 alussa. Lue lisää huoltajakorotuksen nostosta.

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun eräpäivät muuttuvat. Kevätlukukauden eräpäivä on 15.3. Syyslukukauden eräpäivä on 15.11. Terveydenhoitomaksu säilyy samana eli 36,80 euroa/lukukausi. Lue lisää eräpäivien muuttumisesta Kelan sivuilta.

Lue lisää opintorahan ja -lainan muutoksista Kelan sivuilta.

Perheet

Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan sekä erityishoitorahan vähimmäismäärät säilyvät samana eli 31,99 eurossa/päivä. Syynä on indeksijäädytys vuosille 2024-2027, joka heikentää etuuksien reaalista arvoa. Jos reaalinen arvo heikkenee kuitenkin yli 10,2 %, tehdään etuuksiin normaalit indeksitarkistukset. Myös lastenhoidon tukien euromäärät pysyvät ennallaan.

Monilapsisten perheiden lapsilisiin tehdään korotus 1.1.2024 alkaen.

 • neljännestä lapsesta maksettava lapsilisä nousee 173,24 euroon/kk (+10 euroa)
 • viidennestä ja jokaisesta seuraavasta lapsesta lapsilisä nousee 192,69 euroon/kk (+10 euroa)
 • alle 3-vuotiaan lapsen lapsilisää korotetaan 2 eurolla kuukaudessa 1.4.2024 alkaen

Yksinhuoltajakorotus suurenee vuoden alusta 73,30 euroon/kk (+5 euroa). Lue lisää lapsilisien korotuksista Kelan sivuilta.

Elatustukea ja -apua korotetaan indeksin mukaan 4,84 %. Täysimääräinen elatustuki jokaisesta lapsesta on 196,02 euroa/kk (+9,05 euroa). Lue lisää elatustuen ja -avun korotuksesta Kelan sivuilta.

Elatusapuvelan maksuvapautuksen tulorajat muuttuvat. Elatusvelvollinen voi saada maksuvapauden, jos tulot ovat enintään 1 324,57 euroa/kk. Tulorajaa korotetaan jokaisesta alaikäisestä lapsesta 331,15 euroa/kk.

Eläkeläiset

Eläkkeisiin tehdään korotuksia kansaneläkeindeksin mukaisesti 5,9 %. Täysimääräinen kansaneläke on yksinasuvalle 775,70 euroa/kk (+ 43,03 euroa) ja parisuhteessa elävälle 692,65 euroa/kk (+ 38,53 euroa). Myös perhe-eläkkeisiin eli leskeneläke ja lapseneläke nousevat.

Täysimääräinen takuueläke nousee vuonna 976,59 euroon/kk (+54,17 euroa). Lue lisää eläkkeiden korotuksista Kelan sivuilta.

Eläkeläisten saama lapsikorotus alle 16-vuotiaasta lapsesta on 25,92 euroa/kk.

Työkyvyttömyyseläkkeen ja takuueläkkeen saaja voi ansaita aikaisempaa enemmän ilman, että työkyvyttömyyseläke täytyy jättää lepäämään. Työkyvyttömyyseläkkeen ohella voi vuonna 2024 ansaita 976,59 euroa/kk (+54,17 euroa) , ilman vaikusta työkyvyttömyys- tai takuueläkkeen maksun jatkumiseen.

Eläkkeensaajan asumistukeen sidotut määräytymisperusteet jäädytetään vuosiksi 2024-2027. Myöskään lämmitys-, vesi- ja kunnossapitokustannuksia sekä asumismenojen enimmäismääriä ei tarkisteta. Lue lisää eläkkeensaajan asumistuen muutoksista Kelan sivuilta.

Työttömyysturva

Omavastuuaika pitenee viidestä seitsemään päivään 1.1.2024 alkaen. Turvassa otetaan käyttöön myös palkkatyöstä saatavan lomakorvauksen jaksotus. Jos työttömäksi jäävällä on työsuhteen päättyessä pitämättömiä lomia, niistä maksettu korvaus siirtää työttömyystukien alkamista. Oikeus työttömyysturvaan alkaa siis myöhemmin.

300 euron kuukausittainen suojaosa poistuu 1.4.2024. Suojaosa tarkoittaa sitä rahamäärää, jonka työttömyysturvaa saava voi ansaita ilman, että se vähentää työttömyysturvaa. Jos työtön on työttömyyden aikana saanut 400 euroa palkkaa, työttömyysturva on suojaosan ansiosta pienentynyt vain 50 euroa. Suojaosan poistuessa 400 euron palkkatulot vähentävät työttömyysturvaa 200 euroa.

Työssäoloehto pitenee 6 kuukaudesta 12 kuukauteen 2.9.2024 alkaen. Työssäoloehtoa kertyy yksi kuukausi aina, jos palkkatuloja on kalenterikuukauden aikana vähintään 930 euroa. Työssäoloehtoa voi kertyä myös puolikkaina kuukausina, jos palkkatulot ovat 465-930 euroa. Työssäoloehdon ei tarvitse kertyä yhtäjaksoisesta työstä, vaan 28 kuukauden tarkastelujaksolta.

Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen määrät pysyvät vuosien 2024-2027 indeksijäädytyksen vuoksi samoina eli 37,21 euroa/päivä. Myös työttömyysetuuden korotusosa pysyy samana eli 5,29 euroa/päivä. Jäädytys heikentää tukien reaalista arvoa. Jos reaalinen arvo heikkenee yli 10,2 % tehdään etuuksiin normaali indeksitarkistus.

Työttömyysturvan lapsikorotukset pienenevät vuoden alussa ja poistuvat kokonaan 1.4.2024. Lapsikorotusten määrät 1.1.-31.3.2024 välillä ovat:

 • yhdestä lapsesta 5,84 euroa/päivä (-1,17 euroa)
 • kahdesta lapsesta yhteensä 8,57 euroa/päivä (-1,72 euroa)
 • kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 11,05 euroa (-2,21 euroa)

Työmarkkinatuen, peruspäivärahan ja liikkuvuusavustuksen lapsikorotukset poistuvat kokonaan 1.4.2024 alkaen.

Lue lisää työttömyysturvan muutoksista Kelan sivuilta.

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotukea korotetaan kansaneläkeindeksin mukaisesti 5,9 %:lla. Yksinasuvan perusosa nousee 587,71 euroon/kk (+32,60 euroa). Lasten perusosien määräaikainen 10 % korotus kuitenkin päättyi 31.12.2023. Lue lisää perustoimeentulotuen korotuksesta Kelan sivuilta.

Toimeentulotuen hyväksyttäville asumismenoille on asetettu uudet kuntakohtaiset enimmäismäärät. Kela voi hyväksyä enimmäismäärää suuremmat menot, jos asiakkaalla on siihen erityinen peruste. 1.4.2024 alkaen tulee voimaan lakimuutos, joka tiukentaa erityisten perusteiden määritelmää. Lue lisää toimeentulotuen asumismenoista Kelan sivuilta.