Ensimmäinen katsaus hallitusohjelmaan: tiukennusta sairauspoissaolopäiviin, lääkekorvausten vuosiomavastuu osiin 

Hallitusohjelma julkaistiin perjantaina 16.6. Ohjelma sisältää sekä hyviä että huolestuttavia kohtia suolistosairautta sairastavien näkökannalta.  

Ensimmäinen sairauspoissaolopäivä palkattomaksi 
Ohjelmassa esitetään sairausajan palkkaa muutettavaksi siten, että ensimmäinen sairauspoissaolopäivä on omavastuupäivä. Työnantajalla ei olisi velvollisuutta maksaa tältä päivältä palkkaa, ellei työehto- tai työsopimuksessa ole toisin sovittu. Omavastuupäivää ei sovellettaisi viiden vuorokauden tai sitä pidempiin sairauslomiin, eikä silloin kun työkyvyttömyys johtuu työtapaturmasta tai ammattitaudista.  

“Ehdotamme, että omavastuupäivää ei sovellettaisi pitkäaikaissairauksiinkaan”, IBD ja muut suolistosairaudet ry:n toiminnanjohtaja Ulla Suvanto sanoo. 

“Suolistosairauksiin kuten muihinkin pitkäaikaissairauksiin voi sisältyä lyhyitäkin poissaoloja työstä, eikä kroonisia sairauksia saa rinnastaa aiheettomiin tai itseaiheutettuihin poissaoloihin. Yleispätevä linjaus, joka ei huomioi yksilöllisiä tilanteita, ei tässä kohtaa toimi.” 

Lääkkeiden hinnat nousevat, ehkä apua saatavuushäiriöihin 
Lääkkeiden arvonlisäveroa ollaan korottamassa nykyisestä 10 prosentista 14 prosenttiin. Tämä korottaa lääkkeiden hintoja kaikilla lääkkeen käyttäjillä ja osuu erityisesti heihin, jotka joutuvat käyttämään myös itsehoitolääkkeitä, jotka eivät kerrytä maksukattoa. Hallitusohjelmaan on kuitenkin kirjattu, että uudistuksella ei ”kasvateta asiakkaiden maksurasitetta”.  

On kuitenkin positiivista, että hallitus haluaa selkeyttää myös reseptilääkkeiden toimittamista. Lääkemääräyksiä voitaisiin soveltaa esimerkiksi huomioimalla eri pakkauskokojen saatavuus ja määrä. Tämä on hyvä asia erityisesti mahdollisten saatavuushäiriöiden lisääntyessä. 

Asiakasmaksuja korotetaan ja yhtenäistetään  
Asiakasmaksuja ollaan korottamassa maltillisesti, painottaen erikoissairaanhoitoa, johon myös suolistosairaiden hoito pääsääntöisesti sijoittuu. Tavoitteena on kuitenkin toteuttaa korotukset mahdollisimman oikeudenmukaisesti lisäämättä eriarvoisuutta sekä siten, etteivät maksut muodostu esteeksi palveluiden saamiselle. Samassa hallitusohjelman kohdassa kerrotaan terveydenhuollon asiakasmaksujen yhtenäistämisestä kansallisesti. Tämä on hyvä asia, joka toteutuessaan lisää tasa-arvoa eri hyvinvointialueiden välillä.  

Aikuiskoulutustuki lakkautetaan  
Monet pitkäaikaissairautta sairastavat saattavat joutua kouluttautumaan uudelleen sairauden vuoksi. Jos aikuiskoulutustuki lakkautetaan, on tilalle saatava jokin muu toimiva tuki, joka mahdollistaa uudelleenkouluttautumisen ja työelämässä pysymisen sairaudesta huolimatta. Tämän on oltava mahdollista ilman, että pitkäaikaissairaan jo valmiiksi tiukalla oleva talous kärsii. 

Lääkekorvausten vuosiomavastuu jaetaan osiin  
Kiitämme ohjelmaa siitä, että lääkekorvausten vuosiomavastuun jakaminen osiin mahdollistettaisiin. IBD ja muut suolistosairaudet ry on ajanut muiden pitkäaikaissairautta sairastavien etujärjestöjen kanssa omavastuun jaksottamista, sillä kalliita lääkkeitä käyttävät ovat joutuneet maksamaan koko omavastuuosuuden (vuonna 2023 592,16 euroa) heti alkuvuodesta. Osiin jakaminen mahdollistettaisiin julkisen talouden näkökulmasta kustannusneutraalilla uudistuksella. Uudistuksen kokemusten pohjalta arvioidaan edelleen maksukattoja koskevia selvitystarpeita.  

Osatyökykyisille joustavampia mahdollisuuksia 
Ohjelmassa sanotaan, että osatyökykyisillä ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla on oltava nykyistä joustavammin mahdollisuuksia osallistua työelämään.   

“Ohjelmassa osatyökykyisinä mainitaan erityisesti vammaiset ja vammautuneet henkilöt, mutta toivottavaa olisi, että myös esimerkiksi sairauden vuoksi osatyökykyiset huomioitaisiin tässä yhtä lailla”, Suvanto toteaa.  

Ohjelmassa todetaan, että työelämässä on jyrkät rajat kokoaikaisen työssäolon ja työttömyyden välillä. Hallitus ottaakin käyttöön osatyökyvyttömyyden ja täyden työkyvyttömyyseläkkeen lineaarimallin, joka tukee palkan ja eläkkeen yhteensovittamista, jotta työnteko kannattaa aina. 

Mielenterveys, kivunhoito, harvinaissairaudet 
Kiitämme hallitusohjelmaa myös mielenterveyden, kivunhoidon ja harvinaissairauksien huomioimisesta. Ohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi lisätä matalan kynnyksen palveluiden ja mielenterveysavun saatavuutta. Konkreettisina tekoina on mainittu myös oikeus yhdenvertaiseen ja tehokkaaseen kivunhoitoon lisäämällä kivunhoidon osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. Myös harvinaisten sairauksien hoidon saatavuutta ja laatua parannetaan varmistamalla osaaminen yli hyvinvointialue- ja yhteistyöaluerajojen yliopistollisille sairaaloille. 

Toivomme, että hallitus kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei ohjelmassa mainittu “asiakkaiden maksurasite” todellisuudessa lupausten vastaisesti kasva. Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös kroonisesti sairaisiin, joiden lääkkeiden tarve voi olla hyvin moninainen. Pitkäaikaissairaat on otettava huomioon myös työllisyydestä ja osatyökyvystä puhuttaessa, sillä tällä hetkellä ne puuttuvat ohjelmasta lähes kokonaan. 

On hyvä muistaa, että hallitusohjelma on vasta esitys, eivätkä kaikki suunnitelmat toteudu kirjatun mukaisesti. Seuraamme toteutumista käytännössä ja uutisoimme ajankohtaisista asioista eri kanavissamme. Pidämme edelleen aktiivisen vaikuttamistyömme tavoitteina, että:

  • suolistosairaat saavat laadukasta ja yksilöllistä hoitoa asuinpaikasta riippumatta
  • suolistosairaat saavat riittävän taloudellisen tuen
  • suolistosairauksien hoitoa ja tukea kehitetään jatkuvasti
  • suolistosairaiden ja heidän läheistensä arki on sujuvaa

Voit tutustua koko hallitusohjelmaan täällä