Narsisseja.

Vaikutamme asiakasmaksulakiin

Suomen hallitus esittää muutoksia lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Uudistukseen on varattu hallitusohjelmassa 45 miljoonaa euroa, mikä on turhan pieni summa, mutta mahdollistaa silti joidenkin parannusten tekemisen asiakasmaksuihin. Me Crohn ja Colitis ry:llä olemme käyneet lakimuutoksesta aktiivista keskustelua sekä ministeriön että muiden potilas- ja kansanterveysjärjestöjen kanssa. Jätimme lausuntomme lakiluonnokseen 1.4.2020.

Luonnoksessa on useita kansanterveyden ja potilaiden aseman kannalta hyviä muutoksia ja tarkennuksia. Siitä on jäänyt kuitenkin pois useita suolistosairaiden ja muiden pitkäaikaissairaiden kannalta tärkeitä uudistuksia. Nostimme lausunnossamme esille asioita, joita on tarpeen huomioida ja selvittää jatkossa. Tavoitteenamme on, että sote-uudistuksen yhteydessä jatkettaisiin asiakasmaksujen parannuksia.

Luonnoksessa esitetään maksuttomien palvelujen laajentamista. On hyvä, että jatkossa muun muassa terveydenhoitajakäynnit ja alaikäisten poliklinikkakäynnit olisivat maksuttomia. Muistutamme kuitenkin, että jatkossa on tärkeää tarkastella myös erikoissairaanhoidon maksujen tasoa, koska ne ovat merkittäviä nimenomaan pitkäaikaissairaiden toimeentulon kannalta. Vaadimme myös, että hoidon kannalta tarpeellisten lääkärintodistusten, hoitotarvikkeiden ja aineiden, kuten tyhjennysaineiden, tulisi olla asiakkaalle maksuttomia.

Tällä hetkellä vain perusterveydenhuollon lääkärintodistukset ovat maksuttomia. On kohtuutonta, että erikoissairaanhoidossa hoidossa olevat joutuvat maksamaan pakollisista lääkärintodistuksista. Tyhjennysaineiden ja hoitotarvikkeiden käytännöt vaihtelevat alueesta ja hoitopaikasta riippuen. Siksi olisi tärkeää tarkentaa lainsäädäntöä ja varmistaa, että tyhjennysaineet saadaan yhdenvertaisesti maksutta.

Pidämme hyvänä, että terveydenhuollon maksukaton piiriin tuodaan nykyistä enemmän palveluita. Jatkossa maksukaton piiriin kuuluisivat muun muassa suun terveydenhuollon palvelut sekä sellaiset asiakasmaksut, joihin on myönnetty toimeentulotukea. Otimme kuitenkin lausunnossamme esille, että tarve terveydenhuollon, lääkekustannusten ja matkakorvausten maksukattojen yhteiselle kokonaisuudistukselle on huutava.

Vaadimme, että näiden kolmen katon yhdistämisen toteutusvaihtoehdot ja kustannukset tulee selvittää kunnolla. Lisäksi vaadimme selvityksiä asioista, joilla voitaisiin helpottaa maksukattoihin liittyviä ongelmia pienin askelin. Yksi olennainen asia olisi se, että lääkekorvausten maksukatto jaksotettaisiin maksettavaksi useammassa osassa niiden asiakkaiden kohdalla, jotka käyttävät erityisen kalliita lääkkeitä.

Olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että luonnoksessa parannetaan asiakasmaksujen kohtuullistamista ja perimättä jättämistä koskevia kohtia. On hyvä, että asiakkaita tiedotetaan jatkossa paremmin mahdollisuudesta maksujen kohtuullistamiseen. Lisäksi on tärkeää, että maksujen kohtuullistaminen määritetään ensisijaiseksi toimeentulotuen hakemiseen nähden. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, ettei asiakkaita velvoittettaisi ensin hakemaan toimeentulotukea. Nostimme myös muissa kohdissa esille sen, että asiakasta pitää tiedottaa oikeuksistaan paremmin. Lisäksi nostimme esille sen, että asiakkaalle tulee tarjota tukipalveluita ja tietoa maksujen kohtuullistamisesta ennen kuin maksujen kanssa ryhdytään perintätoimiin. On kohtuutonta, että terveydenhuollon asiakasmaksut ajavat ihmisen ulosottoon.

Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa täältä >>

Lisätietoja:
sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija Olga Haapa-aho, olga.haapa-aho@ibd.fi