Vihreitä puiden lehtiä valoisaa taivasta vasten.

Selvitys pitkäaikaissairauksien kustannuksista – Crohn ja Colitis ry:n tulokset

Crohn ja Colitis ry, Reumaliitto, Iho- Allergia- ja Astmaliitto ja Psoriasisliitto toteuttivat jäsenilleen helmikuussa 2018 kyselyn pitkäaikaissairauksien kustannuksista. Kyselyiden tarkoituksena oli selvittää pitkäaikaissairauksista koituvia kustannuksia ja sitä, miten sairastavien mielestä maksujärjestelmää tulisi kehittää. Voit tutustua yhteisselvitykseen täällä >> Pitkäaikaissairaudet rasittavat taloutta – tiedote tuloksista. Suoraan tuloksiin voit tutustua myös tästä (PDF) >> Selvitys pitkäaikaissairauksien kustannuksista 2018

Crohn ja Colitis ry lähetti satunnaisotannalla kyselyn tuhannelle IBD:tä sairastavalle jäsenelleen. Siihen vastasi 471 jäsentä.

  • Vastanneista noin 31 % koki pitkäaikaissairauden vaikuttavan toimintakykyyn melko tai erittäin paljon. Yhteisselvityksen mukaan 45 % koki sairauden vaikuttavan melko tai erittäin paljon.
  • 30 % kyselyyn vastanneista piti IBD:stä johtuvia kokonaiskustannuksia vähintään melko suurena rasitteena. Tämä oli keskimäärin vähemmän kuin muut pitkäaikaissairaat (vrt. 36 %).
  • 26,3 % vastanneista jäsenistä on viimeisen vuoden aikana saanut rahaa esimerkiksi perheenjäseniltä tai ystäviltä lääkkeiden hintojen vuoksi. Tämä oli hieman yleisempää kuin keskimäärin kaikilla vastanneilla.
  • 25,5 % vastanneista oli siirtänyt lääkkeen hankkimista. Osa jäsenistä oli myös pyytänyt toista, halvempaa lääkettä tai tinkinyt muista välttämättömistä menoista. Muiden kompromissien tekeminen lääkkeiden hintojen vuoksi oli kuitenkin harvinaisempaa mitä keskimäärin.
  • 82 % piti vuosittaisen lääkeomavastuun jaksottamista kannattavana. Puolet heistä piti neljässä osassa maksamista parhaana vaihtoehtona. Nämä olivat linjassa yhteisselvityksen kanssa, sillä tuloluokasta riippumatta lähes kaikki puolsivat ajatusta lääkeomavastuun jaksottamisesta sekä neljään osaan pilkkomista.
  • Noin 35 %:lla vastanneista jäsenistä kului vuodessa rahaa korvattaviin, lääkäriin määräämiin ja lääkekattoa kerryttäviin lääkkeisiin yli 600 €. Tämä oli hieman enemmän kuin keskimäärin. Yleisesti ottaen pienituloiset olivat tyytymättömämpiä lääkekorvausjärjestelmään sekä Crohn ja Colitis ry:n kyselyssä että yhteisselvityksessä.

Voit tutustua IBD:tä sairastavien vastauksien kirjalliseen yhteenvetoon tästä (PDF) >> Selvitys pitkäaikaissairauksien kustannuksista 2018 – Crohn ja Colitis ry:n jäsenten osuus ja tarkempiin tuloksiin tästä (PDF) >> Crohn ja Colitis ry:n osuus – selvitys pitkäaikaissairauksien kustannuksista 2018