Lausunto hallituksen esitykseen kansaneläke- ja elinkustannusindeksien jäädyttämisestä

Hallituksen esityksen mukaan eräitä kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottuja etuuksia ja rahamääriä ei tarkistettaisi vuosina 2024-2027. Indeksien jäädyttäminen koskisi muun muassa sairauspäivä- ja kuntoutusrahan vähimmäismäärää. Käytännössä etuuksien tasot säilyisivät vuoden 2023 tasolla. Esityksen tavoitteena on tasapainottaa Suomen julkista taloutta.

IBD ja muut suolistosairaudet ry ilmaisee huolensa hallituksen esityksen valmistelun tasosta. Viiden arkipäivän lausuntoaika ei ole kohtuullinen eikä säädösvalmistelun kuulemisoppaan mukainen. Yhdistys katsoo, ettei kuuden viikon lausuntoajasta poikkeaminen ole perusteltua, vaan heikentää kansalaisyhteiskuntaa, erityisesti kun ehdotukset koskevat heikoimmassa asemassa olevien perusoikeuksia.

Liian nopean tahdin lisäksi yhdistys katsoo, että esitys toteutetaan taloudellisesti väärään aikaan. Indeksin jäädyttäminen kolmeksi vuodeksi ei ole perusteltua taloudellisesti epävakaassa tilanteessa, jossa elämisen sekä sairastamisen kustannukset voivat nousta ennakoimattomasti. Yhdistys katsoo, että indeksin jäädyttäminen lisää yhteiskunnallista epätasa-arvoisuutta, vähentää sosiaalista liikkuvuutta sekä heikentää etuuksia saavien työkykyä aiheuttaen yhteiskunnalle lisäkustannuksia esimerkiksi lisääntyneenä mielenterveyspalvelujen tarpeena. Sosiaaliturvaan kohdistuvat toimet lisäävät kumuloituvasti köyhyyttä myös SOSTEn tuoreen laskelman mukaan.

IBD ja muut suolistosairaudet ry on huolissaan jäädytyksen laajoista vaikutuksista, mutta erityisesti huoli kohdistuu pitkäaikaissairaisiin. Hallitus on samanaikaisesti ehdottanut korotuksia muun muassa lääkkeiden vuosiomavastuuseen ja arvonlisäveroon. Sairastamisen kustannukset ovat jo nyt Suomessa karanneet käsistä ja ehdotetut jäädytykset pahentavat tilannetta entisestään. Ehdotetut korotukset ja jäädytykset hankaloittavat monien pitkäaikaissairaiden taloudellista tilannetta sekä pakottavat henkilön työelämään terveyden ja toimintakyvyn kustannuksella.

Tulehduksellisten suolistosairauksien määrä kasvaa Suomessa nopeasti, ja heistä monelle ammatillisen kuntoutuksen tarjoama kuntoutusraha on välttämätön ehto työssä pysymiselle. Monelle pitkäaikaissairaalle myös sairauspäiväraha on olennainen, sillä sairauden aiheuttamia poissaoloja voi tulla hyvin ennakoimattomasti ja henkilöstä riippumatta. On hallituksen
työllisyystavoitteidenkin mukaista tukea sairastavien pysymistä työelämässä

Indeksijäädytykset ja samanaikaiset työttömyysturvaan ja asumistukeen kohdistuvat leikkaukset sekä ehdotetut korotukset lääkkeiden arvonlisäveroon ja vuosiomavastuuseen asettavat monet
pitkäaikaissairaat kohtuuttoman haastavaan tilanteeseen. IBD ja muut suolistosairaudet ry vaatii
sosiaali- ja terveysturvaan liittyvien esityksien yhteisvaikutuksien arviointia ennen lakien esittämistä eduskunnalle.