Vihreitä puiden lehtiä valoisaa taivasta vasten.

Lääkäreillä velvoite määrätä edullisempi vaihtoehto biologisista lääkkeistä ja biosimilaareista

Vuoden 2023 alussa vahvistui velvoite määrätä keskenään vaihtokelpoisista biologisista lääkkeistä ja biosimilaareista edullisinta vaihtoehtoa. Velvoitteen toteutumisen valvontaa on tehostettu.

Lääkärilehti uutisoi 25.5.2023, että noin 1850 lääkäriä saa kevään aikana lääkemääräyspalautetta siitä, että he ovat määränneet biologista valmistetta, jolle olisi ollut hinnaltaan edullisempia biosimilaareja. Palaute perustuu vuoden 2023 alussa voimaan tulleeseen, lakiin kirjattuun velvoitteeseen määrätä kaupan olevista keskenään vertailukelpoisista ja vaihtoehtoisista biologisista lääkkeistä ja biosimilaareista edullisinta vaihtoehtoa.

Kaikissa tilanteissa edullisinta vaihtoehtoa ei ole pakko määrätä. Lääkärin on mahdollista määrätä muu kuin edullisin lääkevalmiste potilaskohtaisella lääketieteellisellä tai hoidollisella perusteella. Näissä tilanteissa peruste tulee kirjata selkeästi ja yksilöidysti sähköisen reseptin perustelukenttään tai sen puuttuessa potilasasiakirjoihin. Jos edullisemman valmisteen käyttöönotto koetaan haastavana, tulee lääkkeenmäärääjän tunnistaa tilanne ja antaa asianmukaista tietoa biosimilaareista ja rohkaista niiden käytössä.

Alkuperäisvalmisteen ja biosimilaarin yhden pakkauksen välinen hintaero oli jopa 100­–350 euroa. Palautekirjeellä kannustetaan lääkäreitä kiinnittämään huomiota biologisten lääkevalmisteiden hintoihin ja määräämään edullisinta valmistetta.

Merkittävä osa lääkekorvauksista maksettiin biologisista lääkkeistä

Lääkärilehti kertoo artikkelissaan, että vuonna 2022 lääkekustannuksiltaan kymmenestä suurimmasta lääkeaineesta seitsemän oli biologisia. Niiden yhteenlaskettujen lääkekorvausten (218 miljoonaa euroa) osuus oli 12 % kaikista maksetuista lääkekorvauksista (1,8 miljardia euroa). Listalla ovat adalimumabi, golimumabi ja ustekinumabi, joita käytetään myös tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa. Adalimumabin kustannukset, sisältäen lääkekorvauksen ja potilaan maksuosuuden, olivat euromääräisesti suurimmat, yli 57 miljoonaa euroa.

Monien biologisten lääkkeiden aktiivinen hintakilpailu on hidastanut lääkekustannusten kasvua. Esimerkiksi juuri adalimumabin lääkekustannukset kasvoivat viime vuonna vain 1 % (834 000 euroa), vaikka näistä valmisteista korvauksia saaneiden määrä kasvoi 11 %. 

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto voimaan vuonna 2024

Biologisten lääkkeiden ja biosimilaarien apteekkivaihtoa koskeva lainsäädäntö on valmistunut ja tulee voimaan vuoden 2024 alusta. Uuden lainsäädännön mukaisesti apteekin on vaihdettava biologinen lääke tai biosimilaari edullisempaan vertailukelpoiseen ja vaihtoehtoiseen valmisteeseen silloin, kun:

  • kyse on ensimmäisestä lääkemääräykseen perustuvasta toimituksesta
  • tai lääkkeen käyttäjä on käyttänyt kuuden kuukauden ajan samaa biologista lääkevalmistetta tai biosimilaaria
  • tai edellisestä toimituksesta on kulunut kuusi kuukautta.

Muina aikoina biologista lääkettä tai biosimilaaria toimitettaessa apteekin on huolehdittava, että lääkkeen käyttäjän lääkehoitoa jatketaan samalla valmisteella, joka hänelle on viimeksi toimitettu. Vaihto ei koske alaikäisiä biologisten lääkkeiden käyttäjiä. Lääkevaihdon yhteydessä apteekin on myös annettava valmisteen ostajalle lääke- ja laiteneuvonta.

Apteekki ei vaihda lääkkeen määrääjän valitsemaa biologista lääkettä edullisempaan valmisteeseen, jos reseptissä on lääkärin vaihtokielto. Tällöin asiakas saa korvauksen lääkkeen koko hinnasta. Vaihto ei koske myöskään alaikäisiä biologisten lääkkeiden käyttäjiä.

Biologisten lääkkeiden ja biosimilaarien reseptit ovat voimassa aina yhden vuoden laatimis- tai uudistamispäivästä lukien. Lääkärin on tarvittaessa merkittävä vaihtokielto jo vuoden 2023 aikana kirjoitettuihin resepteihin, koska näitä voidaan toimittaa vielä vuoden 2024 aikana. 

Suolistosairauksien osalta muutoksia on odotettavissa pääsääntöisesti 1.10.2024 alkaen, jolloin pitkävaikutteisia insuliineja lukuun ottamatta muut valmisteet liittyvät mukaan. Enoksapariinivalmisteet ja muut samaan lääkeryhmään kuuluvat pienimolekyyliset hepariinit tulevat lääkevaihdon piiriin heti vuoden 2024 alusta, glargininsuliineihin lääkevaihtoa sovelletaan 1.1.2025 alkaen ja degludekinsuliinivalmisteisiin ja muihin pitkävaikutteisiin insuliinivalmisteisiin vasta 1.10.2025 alkaen.