Joustavuus, hyvät wc-tilat ja vertaistuki auttavat sairauden ja työn yhdistämisessä

IBD ja muut suolistosairaudet ry selvitti laajalla kyselyllä suolistosairaiden kokemuksia työelämästä. Tulokset olivat selkeitä. Sairaus vaikeuttaa työelämää huomattavasti, mutta suurin osa vastaajista on pystynyt jatkamaan samassa työssä. Tietoa sairaudesta kaivataan lisää sekä sairastuneille itselleen että työnantajille.

IBD ja muut suolistosairaudet ry toteutti yhdessä Allergia-, iho- ja astmaliiton, Psoriasisliiton ja Reumaliiton kanssa vuonna 2020 kyselyn, jolla selvitettiin pitkäaikaissairaiden kokemuksia työelämästä. Vastaajia oli yhteensä huikeat 3 818 ja suolistosairaiden osuus oli hieman yli 1 000 vastaajaa.

Kysely antaa siis kattavan kuvan siitä, millaisia haasteita pitkäaikaissairaat kokevat työelämässä ja millaiset ratkaisut tukevat työkykyä ja työssä jaksamista. Tässä artikkelissa käsitellään vain suolistosairauksia sairastavien vastaajien tuloksia.

Sairaus vaikuttaa puolella viikoittain

Suolistosairaus vaikuttaa huomattavasti sairastuneiden opiskeluun ja työhön. Noin puolet (47,5 %) vastaajista koki sairauden aiheuttavan negatiivisia vaikutuksia päivittäin tai viikoittain. Lisäksi puolet (50,1 %) kokee, ettei ole saanut lainkaan tukea tai saanut erittäin vähän tukea työelämään sairauden kanssa.

Opintojen ja uravalinnan osalta kolmannes (34 %) kokee, ettei sairaudella ole ollut ollenkaan hankaloittavaa vaikutusta, mutta toisaalta lähes yhtä suuri osa vastaajista (33,5 %) koki sairauden hankaloittavan erittäin tai melko paljon.

Haasteita toimenkuvassa ja tiedonpuutteessa

Avovastauksista kävi ilmi, että tilanteet vaihtelevat paljon. Osalla sairauden ja työn yhdistäminen on erittäin vaikeaa ja osalla taas sairauden vaikutukset jäävät vähäisiksi. Kaikki toivovat kuitenkin lisää tietoa ja joustoa tarpeen mukaan.

Kaikkein eniten haasteita suolistosairaiden työelämässä ovat aiheuttaneet työn toimenkuvaan liittyvät asiat ja tiedonpuute sairaudesta. Neljännes (24,9 %) on kokenut erittäin tai melko paljon haasteita toimenkuvan osalta. Avovastauksissa tulee esille, että esimerkiksi työn fyysinen kuormittavuus, väsymys, stressi ja epäsopivat työajat aiheuttavat ongelmia. Työpaikan olosuhteiden osalta vastauksissa korostuvat hyvät wc-järjestelyt. Etätyömahdollisuudet helpottavat wc-asiointia, mutta myös työpaikan wc-tilojen sijainnista ja laadusta on paljon mainintoja.

Suurin osa on voinut jatkaa työpaikassaan

Vaikka sairauden ja työelämän yhdistämisessä on paljon haasteita, suurin osa (75,9 %) vastaajista on kyennyt jatkamaan samassa työpaikassa ja yhtä moni kertoo kyenneensä jatkamaan nykyisissä työtehtävissään. Lisäksi noin joka kymmenes (10,3 %) kertoi jatkaneensa osittain samassa työssä. 

Valtaosa (74,1 %) vastaajista on hyvin tietoisia sairausloman mahdollisuudesta työkyvyn tukemisessa ja sairauslomajärjestelyt olivatkin laajasti käytössä. Muut tukikeinot olivat heikommin vastaajien tiedossa. Lähes kolmannes (31,2 %) kertoi, ettei tunne ollenkaan kuntoutusmahdollisuuksia ja yli kolmannes (35,8 %) ei tiennyt mahdollisuudesta osasairauspäivärahaan.

Kolmanneksen (31,7 %) kohdalla on tehty joustoja työtehtäviin tai työaikoihin, mutta vielä useampi (33,3 %) kertoo, ettei näitä ole toteutettu, vaikka tarvetta olisi ollut. Vastaajat kertoivat monipuolisesti positiivisista kokemuksistaan työn ja sairauden yhdistämisessä. Kaikkein eniten kiitosta saavat työaikoihin liittyvät asiat, kuten joustavuus, lyhennetty työaika ja riittävä tauotus. Toisena positiivisena asiana koetaan työyhteisön ja esihenkilön ymmärrys sairautta kohtaan.

”Tarvitaan lisää joustoja, kuntoutusta ja tietoa”

Kuntoutuksen saatavuus näyttää tulosten valossa heikolta. Noin puolet (47,1 %) vastaajista kertoo, ettei ole saanut kuntoutusta tarpeesta huolimatta ja moni kertoo, ettei heille ole myönnetty kuntoutusta tai siihen liittyviä etuuksia, vaikka lääkäri olisi puoltanut sitä lausunnossaan.

IBD ja muut suolistosairaudet ry aikoo hyödyntää selvitystä vaikuttamistyössään. Tulokset antavat tärkeää tietoa pitkäaikaissairaiden työelämästä. Työskentelyn joustoja, kuntoutusta ja tietoa kaivataan selkeästi lisää. Näillä ratkaisuilla voidaan parantaa suolistosairaiden työssä jaksamista ja ennaltaehkäistä työkyvyttömyyttä, tiivistää yhdistyksen toiminnanjohtaja Ulla Suvanto.

Teksti: Olga Haapa-aho
Kirjoittaja on IBD ja muut suolistosairaudet ry:n sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija.


Artikkeli on julkaistu alun perin IBD-lehdessä 1/2021.
Artikkeli taitettuna versiona (pdf)

Laaja selvitys: 1,9 miljoonaa pitkäaikaissairasta hyötyisi joustavammasta työelämästä (tiedote eduskuntatilaisuudesta 21.9.2021)