Eduskuntavaalitavoitteet / Mål för riksdagsvalet 2023

Läs texten på svenska nedan eller klicka här

Eduskuntavaalit järjestetään 2.4.2023. Ennakkoäänestys on käynnissä 22.-28.3.2023. IBD ja muut suolistosairaudet ry. haluaa nostaa vaaleissa esille suolistosairaiden näkökulmia. Haluamme alentaa sairastamisen kustannuksia, varmistaa laadukkaan hoidon sekä tukea sairastuneiden arkea yhdistystoiminnan ja osatyökykyisten paremman työelämän kautta.

Seuraa eduskuntavaalikampanjaamme yhdistyksen sosiaalisessa mediassa ja auta meitä levittämään tietoa suolistosairaiden tavoitteista. Yhdistyksen tavoitteita saa myös mieluusti jakaa eteenpäin oman alueen kansanedustajaehdokkaille! Lataa tavoitteet PDF-tiedostona tästä linkistä!

IBD ja muut suolistosairaudet ry:n eduskuntavaalitavoitteet 2023 . Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.12.2022.

Sairastamisen kustannuksia alennettava 

 • Mahdollistetaan lääkekaton maksaminen osissa erityisen kalliita lääkkeitä käyttäville 
 • Toteutetaan maksukattojen kokonaisuudistus lääkekaton, matkakaton ja asiakasmaksujen katon yhdistämiseksi yhdeksi, kohtuullisen suuruiseksi maksukatoksi 
 • Jatketaan asiakasmaksulain uudistamista huomioiden erityisesti paljon palveluja käyttävien ja pienituloisten maksutaakka 
 • Vahvistetaan pienituloisten sairastavien asemaa korottamalla vähimmäistasoisia sairaus- ja kuntoutusetuuksia sekä parantamalla sairastamiseen liittyvien menojen huomioimista toimeentulotuessa 

Laadukasta hoitoa yleistyviin suolistosairauksiin 

 • Turvataan hyvinvointialueiden riittävä rahoitus palveluiden järjestämiseksi 
 • IBD:hen eli tulehduksellisiin suolistosairauksiin tehdään hoidon laaturekisteri 
 • Varmistetaan yhtenäiset ja yhdenvertaiset suolistosairauksien hoito- ja palveluketjut kaikkialla Suomessa 
 • Suolistosairauksia koskevaa tutkimusta tuetaan ja kehitetään 

Tukea arkeen ja työelämään 

 • Järjestöjen autonomia ja mahdollisuudet tarjota tietoa ja tukea varmistetaan pitkäjänteisellä rahoituksella 
 • Järjestöjen toimintaa tuetaan läpinäkyvästi ja hallintokuormaa vähentäen 
 • Parannetaan osatyökykyisten mahdollisuuksia pysyä työelämässä helpottamalla sosiaaliturvan ja työtulojen yhdistämistä sekä kehittämällä kuntoutusta 

Mål för riksdagsvalet 2023

Riksdagsvalet kommer att hållas 2.4.2023. Förhandsröstning pågår 22–28.3.2023. IBD och andra tarmsjukdomar rf. vill lyfta fram tarmpatienternas perspektiv i valet. Vi vill minska kostnaderna för insjuknandet, garantera en god vård och stödja det dagliga livet för de insjuknade genom föreningsverksamhet och ett bättre arbetsliv för dem som är delvis arbetsföra.

Följ vår kampanj för riksdagsvalet på föreningens sociala medier och hjälp oss att sprida information om målen för personer med tarmsjukdomar. Du är också välkommen att förmedla föreningens mål till riksdagskandidaterna i din region! Ladda ner målen som PDF-fil från denna länk!

IBD och andra tarmsjukdomar rf:s mål för riksdagsvalet 2023 . Godkänd vid styrelsemötet 10.12.2022.

Kostnaderna för att vara sjuk bör minskas 

 • Möjlighet till delbetalning för avgiftstaket för personer som använder särskilt dyra läkemedel. 
 • Genomföra en övergripande reform av avgiftstaken så att taket för läkemedel, resetaket och taket för klientavgifter slås ihop till ett enda avgiftstak av rimlig storlek. 
 • Fortsätta reformen av lagen om kundavgifter med beaktande av betalningsbördan, särskilt för stora användare av tjänster och låginkomsttagare 
 • Stärka låginkomsttagarnas ställning genom att höja miniminivån för sjuk- och rehabiliteringsförmåner och förbättra inkluderingen av sjukdomsrelaterade utgifter i inkomststödet. 

Högkvalitativ behandling för allt vanligare tarmsjukdomar 

 • Säkerställa att välfärdsregionerna får tillräckliga medel för att erbjuda tjänster 
 • Ett kvalitetsregister för vård av IBD (inflammatorisk tarmsjukdom) 
 • Säkerställande av enhetlig och jämlik behandling och servicekedjor för tarmsjukdomar i hela Finland 
 • Forskning om tarmsjukdomar kommer att stödjas och utvecklas 

Stöd för vardag och arbetsliv 

 • Säkerställa organisationernas självständighet och kapacitet att erbjuda information och stöd genom långsiktig finansiering 
 • Stödja organisationernas verksamhet på ett öppet sätt och minska de administrativa bördorna 
 • Förbättra anställbarheten för personer som är delvis arbetsföra genom att underlätta kombinationen av social trygghet och arbetsinkomst och utveckla rehabilitering