Narsisseja.

Colitis ulcerosaa sairastavat sitoutuvat hyvin 5-ASA-lääkehoitoonsa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelija Mirja Kalliosaari tutki, miten Colitis ulcerosaa sairastavat sitoutuvat 5-ASA-lääkehoitoonsa, ja mitkä tekijät ovat yhteydessä siihen. Colitis ulcerosan uskotaan olevan uusi kansansairaus, koska uusia diagnooseja tehdään noin 5 % vuosivauhdilla. Tutkimus suoritettiin määrällistä tutkimustapaa käyttäen Webropol-kyselynä verkossa 7.–21.9.2016 välisenä aikana ja siihen vastasi 798 henkilöä, jotka sairastivat Colitis ulcerosaa ja käyttivät 5-ASA-lääkehoitoa.

Tutkimustulosten mukaan Colitis ulcerosaa sairastavat sitoutuvat hyvin 5-ASA-lääkehoitoonsa. Heistä peräti 95 % todettiin hyvin lääkehoitoonsa sitoutuneiksi ja vain 5 % sitoutui lääkehoitoonsa huonosti. Motivaatio ja riittävä tiedon saanti 5-ASA-lääkehoidon tärkeydestä olivat yhteydessä lääkehoitoon sitoutumiseen, hoitoon sitoutuneet olivat motivoituneempi ja he kokivat saaneensa paremmin tietoa kuin hoitoon sitoutumattomat. Yleisimmäksi syyksi lääkehoidon laiminlyönnille mainittiin unohtaminen ja toiseksi yleisimmäksi oireiden vähäisyys.

Hoitoon sitoutumattomat kokivat saavansa enemmän sivu- ja haittavaikutuksia 5-ASA-hoidosta kuin sitoutuneet. Kerran päivässä otettava lääkehoito ei ollut yhteydessä hoitoon sitoutumiseen kuten monissa aiemmissa lääkehoitoon sitoutumista käsittelevissä tutkimuksissa on todettu vaan pikemminkin se oli yhteydessä lääkehoitoon sitoutumattomuuteen. Paikallishoitovalmisteita käyttävät olivat useammin hoitoon sitoutumattomia ja he myös epäilivät useammin 5-ASAn tehoa Colitis ulcerosan oireisiin. Erikoislääkärin hoidossa oleminen oli yhteydessä 5-ASA-lääkehoitoon sitoutumiseen, samoin kuin mielipiteen huomioiminen lääkehoitoa suunniteltaessa.

Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa ja toteutettaessa Colitis ulcerosaa sairastavien hoitoa ja omahoidon ohjausta. Hyvällä lääkehoitoon sitoutumisella saadaan aikaan säästöjä terveydenhuollossa ja sairastavien elämänlaatu paranee.

Lisätiedot:

Kalliosaari, M. 2016. Colitis ulcerosaa sairastavan 5-ASA-lääkehoitoon sitoutuminen ja siihen yhteydessä olevat tekijät. Opinnäytetyö. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Mirja Kalliosaari, kliinisen asiantuntija koulutusohjelma YSA14S1, Jyväskylän ammattikorkeakoulu H7834@student.jamk.fi

Opinnäytetyö on tallennettu Theseus-tietokantaan. Voit lukea sen täältä >>

Ohjaajat: Tiikkainen, Pirjo & Kuokkanen, Niilo