Narsisseja.

Crohn ja Colitis ry:n lausunto asiakasmaksulaista

Crohn ja Colitis ry on lausunut luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista.

Lausunnon pohjana toimii muun muassa alkuvuoden 2018 laaja kyselytutkimus pitkäaikaissairaille aiheutuvista kustannuksista. Kyselyn tulosten mukaan korkeat asiakasmaksut voivat olla este oikean hoidon toteutukselle sekä vaarantaa hoidon laatua. Asiakasmaksut myös vaikeuttavat sairastavien toimeentuloa ja lisäävät taloudellista eriarvoisuutta. Asiakasmaksujen lisäksi sairastamisen kustannuksia kasvattavat lääke- ja matkakulut.

Palveluista perittävä maksu
Yhdistys pitää hyvänä, että vastuu asiakasmaksujen perimisestä on maakunnilla ja että palvelut, joita ei ole huomioitu asiakasmaksulaissa, ovat maksuttomia, mikäli ne kuuluvat maakunnan järjestämisvastuulle.

Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen
Kyselytutkimuksessa ilmeni, että yli 40 % vastanneista ei ollut tietoisia, että terveydenhuollon asiakasmaksuja voidaan kohtuullistaa tai jättää kokonaan perimättä. Asiakasmaksulakiluonnoksen 5§ maksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä on erityisen tärkeä ja sen merkitystä tulee korostaa. Perusteluihin tulisi kirjata, että maakunnilla on velvollisuus tiedottaa asiakkaita siitä, missä tilanteissa ja millä kriteereillä asiakasmaksuja voidaan alentaa.

Maksuttomat palvelut
Yhdistys pitää tärkeänä hoitoon liittyvien tarvikkeiden ja aineiden maksuttomuutta. Ohjeistus hoitoon kuuluvien hoitotarvikkeiden ja aineiden (mm. kolonoskopiassa eli paksusuolen tähystyksessä käytettävien tyhjennysaineiden) maksuttomuudesta tulee kirjata selkeästi, jotta valtakunnallinen yhdenvertaisuus hoidon toteuttamisessa toteutuu. Voimassa olevassa lainsäädännössä lääkelain ja asiakasmaksulain välillä on selkeä ristiriita koskien hoitoon kuuluvia aineita ja hoidon yhdenvertaisuus ei toteudu.

Lakivalmistelussa tulee huomioida, että hoitotarvikejakelu toteutuu tasavertaisesti, asiakaslähtöisesti ja riittävällä laajuudella maakunnasta riippumatta. Palveluiden järjestäjän tulee myös tarjota tarpeelliset ja riittävät hoitotarvikkeet maksutta ja yhdenvertaisesti maakunnasta riippumatta. Tämä tulee huomioida jo laintasolla.

Yhdistys pitää tärkeänä että sairauden hoitoon, palveluiden sekä lääkekorvauksen saamiseksi tarvittavat lääkärintodistukset ja –lausunnot pysyvät maksuttomina. Näiden todistusten saamiseksi ei tulisi periä myöskään avosairaanhoidon käyntimaksua. Yhdistys kannattaa ehdotusta alle 18-vuotiaiden sairaanhoidon palveluiden maksuttomuudesta.

Maksukatot
Kyselytutkimukseen pohjaten voidaan ehdotettua asiakasmaksujen maksukattoa pitää erityisen korkeana. Kyselytutkimukseen vastanneista 24 % koki, että kohtuullinen yhteenlaskettu vuosiomavastuu terveydenhuollon maksuille (asiakasmaksut, lääkkeet ja matkat) olisi 251-500 € / vuodessa. Yhdistys suosittelee, että asiakasmaksukattoa lasketaan ja pitkäaikaissairaiden maksuttomia palveluita lisätään. Tavoitteena tulisi olla se, että tulevaisuudessa terveydenhuollon maksukatot yhdistettäisiin ja asiakkaan maksukertymää tarkasteltaisiin kalenterivuoden sijaan ensimmäisestä hoitokäynnistä alkavalla 12 kuukauden jaksolla. Hyvä uudistus lakiesityksessä on se, että maksukattoa kerryttävien palveluiden määrä kasvaa.

Crohn ja Colitis ry pitää myös hyvänä, että vastuu asiakasmaksujen seurannasta on maakunnilla. Tieto maksujen kertymisestä tulisi olla asiakkaiden saatavilla reaaliaikaisesti.

Avosairaanhoidon maksut
Yhdistys vastustaa esitystä, jonka mukaan sosiaali- ja terveyskeskuksen käyntimaksujen ja vuosimaksun enimmäisrajoista luovuttaisiin. Viitaten kyselytutkimukseen pitkäaikaissairauksien aiheuttamista kustannuksista, voidaan ehdotettuja asiakasmaksuja pitää korkeana, sekä riskinä riittävän ja oikea-aikaisenhoidon toteutumiselle.

Etäpalveluna annettavaa palvelua ja sen maksuja tulee tarkentaa. Puhelinyhteyttä lääkärille tai muihin palveluihin ei saa tulkita maksulliseksi etäpalveluksi.

Crohn ja Colitis ry kannattaa, että kaikki avosairaanhoitoon ja poliklinikkakäyntiin liittyvät tutkimukset tulee olla ehdotuksen mukaisesti maksuttomia.

Sarjassa annettava hoito
Yhdistys esittää, että sarjahoitomaksun alle kuuluvat hoidot tulisi kirjata selkeästi lakiin, jotta yhdenvertaisuuden periaate hoitomaksujen osalta toteutuisi valtakunnallisesti. Nykylainsäädäntö antaa kunnille ja kuntayhtymille vapauden tehdä päätös siitä, mistä hoidoista peritään sarjahoitomaksu perusterveydenhuollossa ja/tai erikoissairaanhoidossa ja mikä on terveyskeskuksessa maksutonta “muuta vastaavaa” sarjahoitoa.

Sarjahoidon määritelmää tulee laajentaa koskemaan myös yli viiden viikon välein annettavaa toistuvaa hoitoa. Perusteluna se, että monet pitkäaikaissairauksien hoitoon annettavat biologiset lääkkeet annetaan pitkäkestoisena sarjahoitona jopa 8 viikon välein. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta ehdotettua maksua yhdistys pitää korkeana, mikä vaarantaa uuden ajanvarauksen tekemisen, hoidon toteutumisen ja hoitoon sitoutumisen. Alle 18-vuotiaalta ei tulisi myöskään periä maksua käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta.

Voit lukea Crohn ja Colitis ry:n asiakasmaksulain lausunnon (14.9.2018) kokonaisuudessaan tästä >> (PDF)