Tutkimuskatsaus

Tälle sivulle koostamme tiivistelmiä suolistosairauksiin liittyvistä tutkimustuloksista, niin Suomesta kuin maailmaltakin. Kolme uusinta lisätty marraskuussa 2020, aiemmat syyskuussa ja huhtikuussa 2020.

Viheralueista keino ehkäistä IBD:tä lapsilla?

Kaupungistumiseen ja teollistumiseen liittyvien ympäristötekijöiden uskotaan liittyvän myös IBD:n syntyyn, joten kanadalaistutkimuksessa tutkittiin viheralueiden ja IBD:n yhteyttä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin lähes kolmea miljoonaa äitiä ja lasta Ontarion alueella tapahtuneiden sairaalasynnytysten rekisterin perusteella vuosina 1991-2014. Tutkijat mittasivat kasvillisuusindeksin avulla asuinseutujen viheralueita, ja laskivat yhteyden raskauden- ja lapsuudenaikaisen viheraluemäärän sekä IBD:n puhkeamisen välillä.  

Seurannan aikana todettiin 3 444 IBD-tapausta. Tutkijat huomasivat yhteyden suuremman viheralueiden määrän lapsuuden aikana ja pienemmän lapsuudessa puhkeavan IBD:n riskin välillä sekä Crohnin taudissa että haavaisessa paksusuolitulehduksessa. Äidin raskaudenaikaisen viheraluemäärän ja lapsuuden IBD:n välillä ei nähty yhteyttä.

Mikäli havainto suuremmasta viheralueiden määrästä lapsuuden aikana ja pienemmästä lapsuudessa puhkeavan IBD:n riskistä pitää paikkansa, voidaan sen avulla miettiä uudenlaisia keinoja ehkäistä IBD:tä.

Lähde: Elten M, Benchimol EI, Fell DB, Kuenzig ME, Smith G, Kaplan GG, Chen H, Crouse D, Lavigne E. Residential Greenspace in Childhood Reduces Risk of Pediatric Inflammatory Bowel Disease: A Population-Based Cohort Study. The American Journal of Gastroenterology, 8.10.2020.

Oireeton IBD, raskaus ja stressi

IBD:tä sairastavilla raskaana olevilla naisilla on muita suurempi komplikaatioriski etenkin, jos IBD on raskauden aikana aktiivinen. Tämä voi johtua stressistä, jota havaitaan usein kroonisesti sairailla potilailla raskauden aikana.

Syljen kortisoli ja alfa-amylaasi ovat uusia tapoja mitata stressiä, ja kanadalainen pilottitutkimus pyrki arvioimaan raskaudenaikaisten stressitasojen eroa 39:n terveen ja 13:n oireetonta IBD:tä sairastavan välillä. Osallistujat täyttivät useampia stressiä mittaavia kyselylomakkeita, ja lisäksi heiltä mitattiin raskauden aikana syljen kortisoli ja alfa-amylaasi.

Syljestä otettavat näytteet todettiin helppokäyttöisiksi stressinmittaustavoiksi. 

Tutkimuksessa todettiin, että oireetonta IBD:tä sairastavilla ja terveillä naisilla ei näkynyt eroja syljen stressimittareissa tai kyselylomakkeiden perusteella tehdyissä arvioissa. Tutkijat toteavat, että kroonisen sairauden vaikutusta tulisi tutkia tulevaisuudessa tarkemmin ottamalla verrokiksi mukaan myös ryhmä aktiivista IBD:tä sairastavia raskaana olevia naisia.

Lähde: Khil J, Picardo S, Seow CH, Leung Y, Metcalfe A, Afshar EE, Sharifi N, Campbell T, Letourneau N, Dewey, Giesbrecht GF, APrON Study Team. Physiological and psychological stress in pregnant women with quiescent inflammatory bowel disease: A pilot study using salivary biomarkers. JGH Open, 4.3.2020.

Nuoret IBD-potilaat ja kipukokemus

Asiantuntijat uskovat yhä vanhemmin, ettei kipu pediatrisessa IBD:ssä selity täysin sairauteen liittyvillä prosesseilla. Pohjoisamerikkalainen tutkimus tarkastelikin nuorten IBD-potilaiden kipuja ja niiden intensiteettiä, jotta kivunhoitoon voitaisiin keskittyä tehokkaammin.

Tutkimukseen osallistui sata 12-18-vuotiasta IBD:tä sairastavaa nuorta sekä 76 heidän vanhempaansa, ja se tehtiin useiden eri kyselylomakkeiden avulla. Tuloksista nähtiin, että taudin aktiivisuus ja nuoren emotionaaliset ongelmat (esim. ahdistus, masennus) olivat merkittäviä määrittäviä tekijöitä kivuille, ja taudin aktiivisuus ja vanhempien suojelevat reaktiot (esim. koulusta kotiin jäämisen salliminen) puolestaan kivun intensiteetille.

Tutkijat toteavat, että biopsykososiaaliset tekijät näyttävät määrittelevän kivun kokemista nuorilla IBD-potilailla. Vaikka pediatrisen IBD:n hoito painottuu taudin hallintaan, tutkijat toteavat, että masennuksen ja ahdistuksen oireisiin ja vanhempien suojeleviin reaktioihin puuttuminen voivat olla nuorten IBD:n kivunhoidossa tärkeitä.

Lähde: Murphy LK, Rights JD, Ricciuto A, Church PC, Kohut SA. Biopsychosocial Correlates of Presence and Intensity of Pain in Adolescents With Inflammatory Bowel Disease. Frontiers in Pediatrics, 8.9.2020.

COVID-19 esiintyvyys länsimaiden IBD-potilailla

Tiedot COVID-19-esiintyvyydestä IBD-potilailla ovat ristiriitaisia. Varhaiset tiedot Kiinasta viittasivat siihen, että IBD-potilailla olisi jopa muuta väestöä vähäisempi tartuntariski. Tutkimuksissa Kaliforniasta sekä Ranskasta ja Italiasta COVID-19-esiintyvyys IBD-potilailla todettiin samanlaiseksi kuin muulla väestöllä. Eräällä Italian pahimmista tartunta-alueista tehdyssä tutkimuksessa yksikään IBD-potilas ei ollut saanut tartuntaa. Espanjassa tutkittiin COVID-19-riskiä lähes kahdellatuhannella madridilaissairaalassa seuratulla aikuisella IBD-potilaalla verrattuna muuhun väestöön. Tapauksia esiintyi 4,9 tuhatta IBD-potilasta kohden – hieman muuta väestöä vähemmän. COVID-19-kuolleisuus oli samankaltainen IBD-potilailla ja muulla väestöllä. Tutkijat toteavat loppuyhteenvetona, ettei IBD-potilailla vaikuta olevan muuta väestöä suurempaa COVID-19-tartuntariskiä ja että IBD-potilaat lienevät hyvän ohjeistuksen ansiosta sitoutuneita ehkäisytoimenpiteisiin, mikä voi auttaa ehkäisemään viruksen leviämistä heidän joukossaan.

Lähde: Taxonera C, Alba C, Olivares D. What is the incidence of COVID-19 in patients with IBD in western countries? Gastroenterology 2020 Jul 17;S0016-5085(20)34942-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32687925/

Univaikeudet

Terve unen ja valveen kierto on tärkeää immuunitoiminnoille. Krooniset tulehdussairaudet, kuten IBD, aiheuttavat usein unettomuutta ja väsymystä, mikä voi vaikuttaa taudinkulkuun. Romanialaistutkimus Perehtyi IBD-potilaiden univaikeuksiin. Tutkimukseen otettiin 110 IBD-potilasta ja 66 tervettä verrokkia. IBD-potilaiden unenlaatu todettiin merkittävästi huonommaksi kuin terveillä, ja univaikeuksia esiintyi myös remissiossa olevilla. Univaikeuksien todettiin olevan yhteydessä psykologisen statuksen muutoksiin sekä IBD:ssä suolen ulkopuolisiin liitännäisvaivoihin. Univaikeuksien todettiin olevan yhteydessä IBD:n aktiivisuuteen, ja vaikuttaa lisäksi siltä, että huono uni lisää relapsin riskiä Crohnin taudissa, muttei haavaisessa paksusuolitulehduksessa. Univaikeuksilla huomattiin olevan yhteyksiä tulehdusparametreihin, kuten CRP:hen ja ulosteen kalprotektiiniin. Loppuyhteenvetona tutkijat toteavat, että univaikeudet ovat tavallisia IBD-potilailla, ja koska niillä voi olla vaikutuksia taudinkulkuun, niitä tulisi rutiininomaisesti tarkkailla.

Lähde: Gilc-Blanariu G-E, Stefnescu G, Trifan A.V., Moscalu M, Dimofte M-G, Stefnescu C, Drug V.L., Afrsnie V-A, Ciocoiu M. Sleep impairment and psychological distress among patients with inflammatory bowel disease – beyond the obvious. J Clin Med 2020 Jul 20;9(7):E2304. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32698475/

Pussiitin ehkäisy ja hoito

Pussiittia esiintyy noin puolella IPAA-leikatuista eli ns. j-pussileikatuista haavaista paksusuolitulehdusta sairastavista potilaista. San Diegon yliopiston tutkijat perehtyivät kirjallisuuskatsauksessa akuutin tai kroonisen pussiitin ehkäisyn tai hoidon lääkevaihtoehtojen tehokkuuteen ja turvallisuuteen. Yksiselitteisiä vastauksia kirjallisuuskatsauksessa ei löytynyt, mutta tendenssejä löytyi. Akuutissa pussiitissa tehokkaimmalta hoidolta vaikutti katsaukseen sisällytettyjen tutkimusten perusteella siprofloksasiini. Kroonisessa pussiitissa tehokkaimmalta
hoidolta vaikuttivat katsaustutkimuksissa Suomessa Vivomixxnimellä myytävä probioottivalmiste, adalimumabi sekä glutamiini. Pussiitin ehkäisyssä tehokkailta vaikuttivat
probioottivalmiste, bifidobacterium longum sekä tinidatsoli. Tutkijat toteavat loppuyhteenvetonaan, että antibioottien, probioottien ja muiden hoitomahdollisuuksien
vaikutukset pussiitin hoitoon ja ehkäisyyn ovat vielä epäselviä, ja lisää laadukkaita tutkimuksia kaivataan, jotta pussiitin ehkäisy ja hoito voidaan optimoida.

Lähde: Nguyen N, Zhang B, Holubar S.D., Pardi D.S., Singh S. Treatment and prevention of pouchitis after ileal-anal anastomosis for chronic ulcerative colitis. Cochrane Database Syst Rev. 2019 May. 28;5(5):CD001176. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31136680/

Vaikuttaako asuinpaikka IBD:hen?

Varhain aloitettu hoito on IBD:ssä tärkeää. Sveitsiläistutkimus selvitti, vaikuttaako IBD-potilaan asuinpaikan etäisyys erikoissairaanhoitoon sairauden etenemiseen. Oletuksena oli, että pidempi etäisyys voisi viivästyttää diagnoosia ja vaikuttaa negatiivisesti hoitoon ja komplikaatioihin.

Lähteenä käytettiin IBD-kohorttitutkimustietokannasta otettuja potilaiden postinumeroita, joiden perusteella laskettiin etäisyys lähimpään IBD-spesialistiin. Etäisyyden perusteella potilaat jaettiin ryhmiin <10 km, 10-35 km ja >35 km.

Tutkimukseen otettiin 408 sveitsiläispotilasta (Crohnin tauti 234, haavainen paksusuolitulehdus 154, määrittelemätön IBD 20). Diagnoosiviiveessä ei ollut eroja ryhmien välillä. Lähempänä erikoissairaanhoitoa asuvia Crohn-potilaita hoidettiin useammin TNF-alfasalpaajalla ja 5-ASA:lla kuin kauempana asuvia. Haavaista paksusuolitulehdusta sairastavilla eroja hoidossa ei ollut.

Kauempana asuvien tautia oletettiin vaikeammaksi, mutta eroja IBD-leikkausten määrässä ei ryhmien välillä ollut.

Lähde: Grob L, Bluemel S, Biedermann L, Fournier N, Rossel JB, Vavricka SR, Zeitz J, Rogler G, Stallmach A, Scharl M. Effect of distance to specialist care for the diagnosis and disease outcome of inflammatory bowel disease in the Swiss inflammatory bowel disease cohort study. Therap Adv Gastroenterol 2020 Jan 24;13:1756284819895217.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32047533

Sukupuoli ja IBD

Gastroenterologien tulisi olla selvillä IBD:n sukupuolieroista, jotta diagnoosi ja oikea hoito eivät viivästyisi. Esimerkiksi antibiootit näyttävät laukaisevan IBD:n herkemmin miehillä, kun taas umpilisäkkeenpoisto on yhdistetty suurempaan Crohnin taudin riskiin naisilla.

Ylemmän ruuansulatuskanavan sekä ohutsuolen Crohnin tauti näyttävät olevan yleisempiä miehillä. Liitännäissairauksista nivel-, iho- ja silmävaivat ovat yleisempiä naisilla, sklerosoiva kolangiitti ja ankyloiva spondyliitti miehillä. Kaikkiaan liitännäisiä esiintyy enemmän naisilla.

Masennusta ja uupumusta esiintyy IBD-potilaista enemmän naisilla, ja naiset arvioivat elämänlaatunsa miehiä huonommaksi. IBD vaikuttaa naisilla miehiä negatiivisemmin kehonkuvaan ja seksuaaliseen aktiivisuuteen.

Komplikaatioista paksusuolen syöpä on yleisempää IBD:tä sairastavilla miehillä. Hieman yllättäen myös osteopenia ja osteoporoosi ovat joissakin tutkimuksissa olleet yleisempiä miehillä. IBD:tä sairastavat tupakoivat naiset näyttävät sitoutuvan huonoimmin biologiseen lääkehoitoon.

Lähde: Greuter T, Manser C, Pittet V, Vavricka SR, Biedermann L. Gender differences in Inflammatory Bowel Disease. Digestion 2020 Jan 29:1-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31995797

Aliravitsemus ja IBD

Joidenkin tutkimusten mukaan jopa 85 %:lla IBD-potilaista esiintyy aliravitsemusta. Siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten vähäinen syöminen, imeytymishäiriöt, veren ja proteiinien menetys sekä suolistobakteerit, ja se voi johtaa huonompiin hoitotuloksiin ja hoitovasteeseen ja näin huonompaan elämänlaatuun.

Aliravitsemustilan vakavuus riippuu IBD-potilailla taudin aktiivisuudesta, kestosta ja laajuudesta sekä tulehdusta edistävien sytokiinien (esim. TNF-alfa, interleukiinit 1 ja 6) toiminnasta.

Crohnin tautia ja haavaista paksusuolitulehdusta sairastavien ravitsemustiloissa on eroja, koska ohutsuolen tautiin liittyy enemmän esim. vitamiinien ja hivenaineiden puutoksia. Haavaisessa paksusuolitulehduksessa aliravitsemustila on usein seurausta vakavasta taudin akuuttivaiheesta, Crohnin taudissa se kehittyy usein pidemmällä aikavälillä.

Yleisimmät vitamiini- ja hivenainepuutokset IBD-potilailla ovat rauta, kalsium, seleeni, sinkki, magnesium, vesiliukoiset vitamiinit (etenkin B12 ja foolihappo) ja rasvaliukoiset vitamiinit kuten A, D ja K.

Lähde: Balestrieri P, Ribolsi M, Guarino MPL, Emerenziani S, Altomare A, Cicala M. Nutritional aspects in Inflammatory Bowel Disease. Nutrients 2020 Jan 31;12(2). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32023881

Iäkkäiden IBD-potilaiden hoito

Teksti perustuu vuonna 2019 tehtyyn kirjallisuuskatsaukseen (review), jonka pohjana on käytetty lukuisia yksittäisiä tutkimuksia. Lähdeviite lopussa.

Sveitsiläis-kreikkalaisessa kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin ikääntyneiden IBD-potilaiden hoitoon. Tulehduksellisia suolistosairauksia diagnosoidaan yhä enemmän yli 60-vuotiailla. Epidemiologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että myöhemmällä iällä alkava IBD sijaitsee useammin paksusuolen alueella, on usein lievempi kuin nuoremmilla potilailla, ja suoliston ulkopuolella ilmeneviä liitännäissairauksia on vähemmän. Kuolleisuus on iäkkäämmillä potilailla suurempaa, mihin vaikuttavat kuitenkin myös potilaan muut sairaudet ja käytössä olevat lääkkeet.

IBD:n lääkehoito iäkkäämmillä potilailla on usein samanlainen kuin nuoremmilla. Hoidosta päättäminen voi olla lääkärille haastavaa, koska kliinisissä tutkimuksissa osallistujat ovat perinteisesti olleet enimmäkseen nuorempia potilaita, eikä ikäihmisten hoidosta ole samassa määrin käytettävissä tutkimustuloksia. Lääkkeitä valittaessa tulisi huomioida infektioiden, ihosyövän ja lymfooman riski sekä aineenvaihduntaan, sydämeen ja verenkiertoon vaikuttavat sivuvaikutukset.

Myös leikkausindikaatiot ovat iäkkäämmillä IBD-potilailla samat kuin nuoremmilla. Iäkkäämmille kuitenkin tehdään vähemmän leikkauksia kuin nuoremmille niin Crohnin tautia kuin haavaista paksusuolitulehdusta sairastavilla. Iäkkäämmät potilaat tosin monesti joutuvat leikkauksen jälkeen jäämään sairaalaan pidemmäksi aikaa.

Iäkkäämmillä IBD-potilailla tulisi kiinnittää erityistä huomiota yleiseen terveydentilaan sekä ravitsemukseen ja liikuntaan. Kaikilla IBD-potilailla on kohonnut osteoporoosi- ja murtumariski, mutta erityisesti tähän tulisi kiinnittää huomiota iäkkäämmillä. Iäkkäämpiä potilaita tulisi kannustaa ottamaan vuosittain influenssarokote, ja heidän tulisi käydä säännöllisesti paksu- ja peräsuolisyövän sekä ihosyöpien seulonnoissa. Paksu- ja peräsuolisyövän seulonta on tärkeää kaikille yli 50-vuotiaille, ja erityisen tärkeää IBD-potilaille.

Tutkijat muistuttavat, että on ensiarvoisen tärkeää saada tutkimustuloksia nimenomaan ikääntyneempien IBD- potilaiden hoidosta, jotta hoidossa ei tarvitse soveltaa pelkästään nuorten tutkimuksista saatuja tuloksia. Lisätutkimukset ovat tärkeitä siksikin, että yksittäisissä tutkimuksissa ikäihmisten IBD:stä on toisinaan saatu tuloksia, jotka eivät tue yleisiä käsityksiä IBD:stä iäkkäämmillä potilailla.

Lähde: P. Hryz, P. Juillerat, G. A. Kullak-Ublick, A. M. Schoepfer, G. J. Mantzaris, G. Rogler: Management of the Elderly Inflammatory Bowel Disease Patient. Julkaistu Digestion-lehden verkkoversiossa 14. tammikuuta 2020. (doi: https://doi.org/10.1159.000503099)

Lue myös: IBD 2/2019 – Ikääntyvä IBD (PDF, ei-saavutettava)
TIISE – Tukea ikääntyvän IBD:tä tai muuta suolistosairautta sairastavan elämään -hanke, lue lisää täältä! >>