kuurankukkia

Asevelvollisuus

IBD vaikuttaa varusmiespalveluksen ja siviilipalveluksen suorittamiseen, naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen osallistumiseen, kertausharjoituksiin osallistumiseen sekä rauhanturvaajaksi pääsemiseen.

Asevelvollisuus, kutsunnat ja naisten vapaaehtoinen asepalvelus

Asevelvollisten miesten ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien naisten on oltava terveydentilaltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sopivia sotilaskoulutukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että IBD:tä sairastavan nuoren naisen kannattaa harkita tarkkaan hakeutumista vapaaehtoiseen asepalvelukseen, jos diagnoosi on varma. Varusmiespalveluksen aikainen stressi voi aiheuttaa taudin uudelleen aktivoitumisen pitkänkin rauhallisen jakson jälkeen. Käytännössä lähes kaikki IBD:tä sairastavat asevelvolliset vapautetaan rauhan ajan palveluksesta harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Terveystarkastukset

IBD:stä tai muusta kroonisesta sairaudesta on aina kerrottava kutsuntojen ennakkoterveystarkastuksissa. Erikoislääkärien lausunnot on otettava mukaan sekä ennakkoterveystarkastukseen että kutsuntaan. Ennakkoterveystarkastuksessa esitetty IBD-diagnoosikaan ei kuitenkaan vapauta varsinaisesta kutsuntatilaisuudesta. Kutsunnoissa asevelvollisen terveydentila tarkastetaan uudestaan ja määritetään hänen palvelukelpoisuutensa eli se, onko palveluksen keventämiseen tai palveluksesta vapauttamiseen terveydellisiä syitä. Mikäli asevelvollisen katsotaan pystyvän palvelukseen, hänelle määrätään palveluspaikka.  Alokkaan terveydentila tarkastetaan vielä varuskunnassakin, minkä jälkeen varsinainen varusmiespalvelus voi alkaa.

Kutsuntojen terveystarkastuksessa asevelvollisille annettavia palveluskelpoisuusluokkia on neljä: A-, B-, C- ja E-luokka. A-luokan asevelvolliset kelpaavat kaikkiin taistelijan tehtäviin, B-luokkaan määrätty sopii kevennettyihin tehtäviin ja C-luokka vapautetaan rauhan ajan palveluksesta. Palveluskelpoisuusluokka voi muuttua vielä palveluksen aikanakin.

Lähes kaikki IBD:tä sairastavat asevelvolliset saavat luokituksen C. IBD:tä sairastava voi saada muun palveluskelpoisuusluokituksen ainoastaan erityisillä perusteilla. Tällöin vaaditaan erikoislääkärin lausunto, jossa todetaan, että asevelvollisen IBD on pysynyt oireettomana ilman lääkitystä kahden vuoden ajan ja on tähystystutkimuksella varmennettu, ettei suolistossa ole tautimuutoksia. Mikäli oireeton tarvitsee biologisia tai muita immuunijärjestelmään vaikuttavia lääkkeitä on tämä merkki taudin aktiivisuudesta. Luokitus on tällöin C. Jos edellä mainituin tutkimuksin voidaan todeta taudin pysyvästi rauhoittuneen, voi varusmiespalveluksen suorittaa. Valintaan A ja B luokkien välillä vaikuttavat myös muut terveystiedot. Mahdollisuus palvella A-luokassa on myös olemassa. Tällöin asevelvollisen fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä stressinsietokyvyn tulee olla hyvät.

E-luokituksella saa lykkäystä palvelukseen astumiseen. IBD-potilaiden kohdalla tämä luokka tulee kyseeseen lähinnä epäselvissä tapauksissa eli tilanteissa, joissa IBD:n levinneisyys ja sairauden hankaluus eivät ole vielä tiedossa ja jatkotutkimuksia on suunnitteilla.

Varusmiespalvelus ei saa vaarantaa terveyttä tai saavutettua hyvää hoitotulosta

C-luokituksen antaminen IBD-potilaille palvelee sekä Puolustusvoimien että asevelvollisen etua, sillä terveyden vaarantumisesta ei ole hyötyä kummallekaan osapuolelle. Kaikissa armeijan tehtävissä pitää pärjätä myös kenttä- ja sotatilanteessa, jolloin esimerkiksi IBD:n hoitoon tarvittavia lääkkeitä voi olla vaikea saada, ja eletään stressitilanteessa. Sota- ja kenttäolosuhteissa myös valvominen ja epäsäännöllinen ruokailu todennäköisesti huonontaisivat IBD-potilaan terveydentilaa.

Joskus IBD voi myös puhjeta armeija-aikana. Tämä tarkoittaa asepalveluksen keskeyttämistä. Palvelus keskeytetään myös, jos asevelvollinen on salannut IBD:n ja sairaus aktivoituu kesken varusmiespalveluksen suorittamista. Molemmissa tapauksissa luokitus on tällöin C. Palveluksen ennenaikainen keskeyttäminen voi usein aiheuttaa ongelmia asunnon, toimeentulon tai opiskelun suhteen, eikä tämä palvele kenenkään etua.

C-luokituksen saaneen ei tarvitse eikä hän saa suorittaa myöskään siviilipalvelusta. Vaikka hän ei voikaan palvella taistelutehtävissä tai siviilipalveluksessa, voi yhteiskuntaa palvella siviilielämässä myös monella muulla tavalla. IBD:tä sairastava voi osallistua esimerkiksi vapaaehtoiseen maanpuolustukseen, jonka päämääränä on maanpuolustustahdon lujittaminen, puolustuskyvyn edistäminen ja viranomaisten poikkeusoloihin varautumisen tukeminen. Sota- tai kriisitilanteissa C-luokituksen saanut voi osallistua taistelutehtävien sijasta esimerkiksi väestönsuojelutehtäviin tai sairaalatöihin.

Jos C-luokkaan määrätyllä asevelvollisella on kova halu suorittaa asepalvelus ja hänen terveydentilansa antaa myöhemmin siihen mahdollisuuden, C-luokitukseen voi hakea muutosta erikoislääkärin lausunnolla aina siihen saakka, kunnes asevelvollinen täyttää 30 vuotta.

Kertausharjoitukset ja rauhanturvaaminen

Varusmiespalveluksen päätyttyä eli armeijan suorittamisen jälkeen asevelvollinen kuuluu reserviin. Reserviläisten armeijassa saamaa koulutusta ylläpidetään ja täydennetään kertausharjoituksilla. Kaikki tärkeimmät sodan ajan joukot pyritään kutsumaan kertausharjoituksiin määräajoin. Kertausharjoituksiin kutsutaan vain ne varusmiespalveluksen suorittaneet, joiden palveluskelpoisuusluokka on edelleen A tai B. Yleensä ensimmäinen kertausharjoitusaika ilmoitetaan jo varusmiespalveluksen päättyessä.

Koska lähes kaikkien IBD-potilaiden palveluskelpoisuusluokitus on C, kertausharjoitukset eivät koske heitä. IBD:tä sairastava ei pääsääntöisesti voi hakea rauhanturvaajaksi, sillä rauhanturvaajaksi pääsemiseksi asepalvelus on pitänyt suorittaa A-luokassa ja rauhanturvaajaksi hakevan pitää edelleen täyttää samat terveydelliset vaatimukset. Rauhanturvaajaksi hakevan terveydentila tarkastetaan vielä ennen koulutusvaihetta erillisessä terveystarkastuksessa, jossa on saatava A-luokitus ennen rauhanturvaajaksi hyväksymistä. Siten rauhanturvaajaksi voi hakea vain hyvin lievää IBD:tä sairastava, joka on suorittanut asepalveluksen A-luokassa ja jonka terveydentila on edelleen A-luokkaa vastaava.

Jos asevelvollinen on suorittanut asepalveluksen terveenä ja sairastuu IBD:hen vasta tämän jälkeen, hänellä on velvollisuus kertoa sairaudestaan mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin siinä vaiheessa, kun hänelle tulee kutsu kertausharjoituksiin. Tällöin reserviläinen toimittaa muuttuneesta terveydentilastaan lääkärintodistuksen sen sotilasläänin aluetoimistoon, jossa hän on vakituisesti kirjoilla. Ellei aluetoimisto voi tehdä päätöstä reserviläisen palveluskelpoisuusluokasta pelkän lääkärintodistuksen perusteella, IBD:tä sairastavaa voidaan pyytää lääkärintarkastukseen palveluskelpoisuuspäätöksen tekemistä varten. IBD:tä sairastava saa tällöin yleensä C-luokituksen eli hän jää edelleen reserviin ja hänet voidaan tarvittaessa määrätä ei-aseelliseen palvelukseen sodan aikana.

Mikäli asepalveluksen suorittamisen jälkeen puhjennut IBD on vain hyvin lievä, sairaus ei vaadi immuunijärjestelmään vaikuttavia lääkkeitä ja asevelvollisen terveydentila on IBD:tä sairastamattoman terveydentilaa vastaava, IBD:hen sairastunut voi edelleen jatkaa A- tai B-palveluskelpoisuusluokassa ja siten osallistua kertausharjoituksiin. IBD:n lievä taudinkuva on selvästi todettava lääkärintodistuksessa, joka perustuu tuoreeseen suoliston tähystystutkimukseen.

Tämän osuuden on tarkastanut keväällä 2019 sotilaslääketieteenkeskuksen kenttälääkinnän palveluyksikön johtaja, lääkevl Jari Autti.