Vihreitä puiden lehtiä valoisaa taivasta vasten.

Vammaisetuudet

Vammaistuet Kelan sivuilla >>
Kelan vammaisetuudet ja -palvelut >>

Vammaisetuudet tukevat vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Vaikeasti sairas tai vammainen voi myös saada Kelan tukemaa kuntoutusta. Myös apuvälineitä myönnetään osana kuntoutusta.

Kelan vammais- ja hoitotukien tavoitteena on tukea päivittäistä elämää, johon tarvitsee säännöllistä hoitoa tai kuntoutusta sairauden tai vamman vuoksi. Tuet tukevat itsenäistä selviytymistä arjessa. Lapsille, aikuisille sekä eläkeläisille on omat etuutensa. Vammaistuen saamista ei estä varallisuus, eikä vanhempien tai lapsen tulot, eikä tuen saamista estä muut etuudet tai korvaukset.

Vammaistukea voi saada vammainen tai pitkäaikaisesti sairas henkilö. Toimintakyvyn katsotaan heikentyneen silloin, kun sairaus tai vamma heikentää kykyä huolehtia itsestään, selviytyä välttämättömistä kotitaloustöistä tai selviytyä työ- ja opiskelutehtävistä. Lisäksi sairauden tai vamman tulee aiheuttaa haittaa lääketieteellisin perustein, avuntarvetta sekä ohjauksen ja valvonnan tarvetta. Kela käyttää haitan arvioimisessa tapaturmavakuutuslain haittaluokitusta.

Vinkkejä vammais- tai hoitotuen hakemiseen

Täyttäessäsi vammais- ja hoitotukihakemusta, ole huolellinen! Pelkkä diagnoosi tai lääkärinlausunto ei riitä etuuden myöntämiseen. Kela tekee päätöksen yksilöllisesti, hakemuksen, lääkärinlausunnon ja mahdollisten liitteiden perusteella.

Hakemuksen huolellinen täyttäminen sekä tilanteen perusteellinen kuvaus ovat tärkeitä. Tarkka ja kattava selitys hakijan tilanteesta helpottaa Kelaa tekemään oikeudenmukaisen päätöksen.

Alle 16-vuotiaan vammaistukea haetaan paperilomakkeella. Lääkärin antamaa lausuntoa kannattaa täydentää vanhempien antamalla tiedolla. Hakemuksessa on kannattavaa kertoa haasteista, joita sairaus tuo arkeen, kun verrattuna on saman ikäinen, terve lapsi. Niin lääkkeenotto, ruokavaliot, koulunkäynti, harrastukset, kuljetukset kuntoutuksiin sekä lapsen tarvitsema apu ja hoito eri vuorokaudenaikoina on hyvä listata hakemukseen.

Jos lapsella on oikeus perusvammaistukeen ja sairaudesta tai vammasta aiheutuu erityiskustannuksia, niiden vuoksi voidaan myöntää perustuen sijasta korotettu vammaistuki. Tällöin kustannuksia tulee olla  vähintään korotetun vammaistuen verran. Erityiskustannuksia ovat esimerkiksi sairaanhoito- ja lääkekulut sekä kotipalvelun tai kotisairaanhoidon kustannukset.

Eläkettä saavan hoitotukea ja 16 vuotta täyttäneen vammaistukea voi hakea verkossa tai paperilomakkeella. Hakemukseen tulee kuvata, minkälaista avun tarvetta sairaus aiheuttaa ja miten heikentynyt toimintakyky vaikeuttaa selviytymistä arjessa.

Vinkit:

  • Kerro hakemuksessa arjesta ja sen tuomista haasteista! Mainitse toimintakyvystäsi ja kotioloista yksityiskohtaisesti.
  • Kirjoita ylös myös ne mitä et sairauden vuoksi kykene tekemään. Voit verrata tilannetta saman ikäiseen terveeseen henkilöön.
  • Vapaamuotoinen kuvaus on mahdollista liittää mukaan.
  • Kirjoita ja kuvaile kroonista sairauttasi sekä sen tuomaa haittaa arkielämässäsi pahimman päivän mukaan ja mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Muista kirjoittaa totuudenmukaisesti, liioittelematta mutta kaunistelematta.
  • Listaa kaikki sairaudesta johtuvat ylimääräiset kustannukset, kun vertauskohtana on terve samanikäinen henkilö.
  • Vältä sanoja: joskus, silloin tällöin, harvoin. Sen sijaan käytä sopiviin tilanteisiin sanoja: usein, aina, jatkuvasti, toistuvasti.
  • Muista pyytää lääkärinlausunto liitteeksi hakemukseesi. Se on hyvä pyytää itsellesi ensi tarkistettavaksi ennen Kelaan lähetystä.
  • Keskustele lääkärisi kanssa lausunnon kirjoittamisesta ja siihen kirjattavista asioista. Hän osaa arvioida sairauden kokonaisvaikutuksia kotona, ja tehdä kattavan lääkärinlausunnon. Kaikki sairaudet tulee mainta lausunnossa.
  • Kysy lisätietoa hoitoyksiköstäsi ja sen sosiaalityöntekijältä.
  • Hakemuksen täyttämiseen voi pyytää apua myös lähiomaiselta tai ystävältä sekä Kelasta.
mindmap